EPN

KDK3910 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I bacheloroppgaven velger studenten et fordypningsområde innen kunst og formidling på bakgrunn av kunstnerisk og teoretisk kompetanse tilegnet gjennom studieløpet.

Emnet innledes med et bachelorforberedende gruppeprosjekt.

Forkunnskapskrav

Bestått KDK3010 Kunst, formidling og kontekst

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har inngående kunnskap om relevante prosesser og metoder knyttet til kunstneriske arbeid
 • har inngående kunnskap om kunsthistorie, kunst- og formidlingsteori, samt filosofisk estetikk
 • kan anvende teori og utøve kunstneriske praksiser i et samfunnsperspektiv
 • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende prosjektbaserte arbeidsmetoder og utvikle løsninger tilpasset spesifikke kontekster
 • kan anvende relevante teorier og metoder i eget kunstnerisk arbeid

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan arbeide selvstendig og kritisk
 • har kjennskap til mangfold og flerkulturelle perspektiv 
 • har innsikt i opphavsrettslige forhold knyttet til fagområdet 
 • har kjennskap til etiske utfordringer som berører fagområdet 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet innledes med det bachelorforberedende prosjektet Kunstnerisk manifest (individuelt- og gruppearbeid). I prosjektet fokuseres det på ulike kunstneriske og teoretiske tilnærminger innen kunst og formidling, knyttet opp til kunstneriske manifest.

Arbeidet med bacheloroppgaven vil i hovedsak foregå i form av selvstendig arbeid gjennom prosessorientert skriving og undersøkende teoretisk og kunstnerisk arbeid. Undervisning gis i form av fortløpende veiledningsseminar med opponering. Studenten har selv ansvar for egen læring, organisering og gjennomføring av arbeidet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen i emnet må følgende obligatoriske arbeidskrav være utført og godkjent:  Prosjekt Kunstnerisk manifest (individuelt- og gruppearbeid):

 • Et kunstnerisk manifest (gruppearbeid)
 • Et kunstnerisk verk (individuelt arbeid)
 • En utstilling (gruppearbeid)

Bachelorprosjektet:

 • Innlevering av tre skriftlige prosjektskisser med fremdriftsplan
 • Presentasjon av prosjektet muntlig og visuelt på tre veiledningsseminar for medstudenter og veilederne, samt et individuelt teoretisk veiledningsseminar 

Arbeidskravene er obligatoriske og vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet.

Vurdering og eksamen

Bacheloroppgaven består av følgende tre deler som hver teller en-tredjedel. Delene vurderes samlet med en felles karakter:

 • Et kunstnerisk arbeid med en formidlingstekst på 200 ord (+/-10%)
 • En akademisk tekst på 6800 ord (+/-10%)
 • En muntlig og visuell presentasjon

Besvarelsen skal følge retningslinjer for oppgaveskriving og relevant pensum skal anvendes i besvarelsen. Eksamensresultatet kan påklages.

Bacheloroppgaven kan utføres individuelt eller i gruppe. Ved gruppeeksamen ganges bacheloroppgavens omfang med antall medlemmer i gruppen og gruppens medlemmer får samme karakter. Dersom det velges å arbeide i gruppe, må dette fremlegges allerede til første veiledningsseminar.

Fravær - ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen F på bacheloroppgaven, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved fremstilling til utsatt eksamen skal bacheloroppgaven som ble vurdert til F til ordinær eksamen, være vesentlig forbedret/bearbeidet. Ved fremstilling til ny eksamen innleveres bacheloroppgaven etter nærmere avtale med fakultetsadministrasjonen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Eksamen skal vurderes av en intern og en ekstern sensor.

Emneansvarlig

Kamilla Freyr