EPN

KDK3010 Kunst, formidling og kontekst Emneplan

Engelsk emnenavn
Art, Dissemination and Context
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Å få en forståelse av kunst og formidling i ulike sammenhenger og kontekster står sentralt i emnet. Emnet starter med et praksisprosjekt på til sammen 11 uker, som etterfølges av et eksamensprosjekt knyttet til kunst i offentlige rom. Det legges vekt på tilegnelse og anvendelse av ulike teoretiske perspektiv, eksperimenterende metoder i praktiske prosesser og drøfting av dette i relasjon til fagområdets praksisfelt. 

Anbefalte forkunnskaper

Bestått KDK2110 Kunst, rom og formidling

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om fagområdets praksisfelt
 • har utvidet kunnskap i kunstteori og filosofisk estetikk
 • har utvidet kunnskap om akademisk skriving
 • har kunnskap om problemstillinger knyttet til kunst i offentlig rom

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende teori og reflektere over kunst og formidling, både skriftlig, muntlig og visuelt
 • kan formulere, strukturere og gjennomføre et prosjekt i en gitt kontekst
 • kan delta konstruktivt i praksisbedriftens virksomhet og fungere som del av et arbeidsteam
 • kan anvende undersøkende og eksperimenterende metoder i egne kunstneriske prosjekt

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan arbeide selvstendig og kritisk
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekt i tråd med etiske og opphavsrettslige forhold
 • har kjennskap til mangfold og flerkulturelle perspektiv 

Innhold

Prosjekter i emnet

Prosjekt 1: Praktisk arbeidstrening 

Praksisperioden fokuserer på studentens evne til å utøve og utvikle sin fagkompetanse i arbeidslivet. I prosjektperioden gjennomfører studenten en arbeidspraksis knyttet til kunst og/ formidling (for eksempel i museer, gallerier, verksteder, bedrifter og/eller skole eller annet innenfor kultursektoren). Det legges vekt på ulike former for skriftlig, muntlig og visuell presentasjon.

Prosjekt 2. Eksamensprosjekt Kunst i offentlig rom 

I eksamensprosjektet arbeider studenten med kunstformidling og kunst i offentlig rom. Det legges gjennomgående vekt på tilegnelse og anvendelse av ulike teoretiske perspektiv som er relevante i en kunstnerisk sammenheng. Prosjektet tar sikte på å styrke studentens teoretiske refleksjon rundt den praktiske utøvelsen av faget og forberede studenten til den kommende bacheloroppgaven.

Arbeids- og undervisningsformer

I emnet vektlegges interaksjon mellom teoretisk forståelse og kunstneriskarbeid og refleksjon. Veiledning og vurdering er en viktig del av arbeidsprosessen.

Undervisningen i studiet er prosjekt- og samarbeidsbasert, slik arbeid i bedrifter, verksteder, museer, gallerier og samlinger også er. Arbeids- og undervisningsformer er forelesninger, seminarer, veiledning, faglige debatter, feltstudier og utstillinger. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum i emnet, og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende obligatoriske arbeidskrav være utført og godkjent: 

Arbeidskrav, prosjekt 1. Praktisk arbeidstrening (individuelt arbeid)

 • Konstruktiv deltakelse i praksisstedets virksomhet
 • Ukentlige logger fra praksisperioden (leveres i Canvas)
 • En skriftlig praksisrapport (om lag 3500-4000 ord) med en visuell profil der egne erfaringer fremgår og sees i sammenheng med kunstfeltet
 • En muntlig og visuell presentasjon av studentens erfaringer fra praksisstedet (på grunnlag av praksisrapporten)

Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen:

Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet.

Vurdering og eksamen

Eksamen (prosjekt 2) består av følgende to deler: 

1. Et kunstnerisk arbeid med en formidlingstekst på 200 ord (+/-10 %)

2. En akademisk tekst på 2000 ord (+/-10 %)

De to delene vurderes samlet. Eksamenresultatet kan påklages. 

Fravær - ikke bestått  Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen ikke bestått, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ Ikke bestått.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Emneansvarlig

Kamilla Freyr

Emneoverlapp

Emnet overlapper 30 studiepoeng mot KDK3000.