EPN

KDK2110 Kunst, rom og formidling Emneplan

Engelsk emnenavn
Art, Space and Dissemination
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fjerde semester av bachelorstudiet er et internasjonalt semester som er tilrettelagt for inn- og utveksling. 

I emnet legges det vekt på kunst og formidling i et bredt samfunnsperspektiv der forståelsen av rom og kontekst står sentralt. Kunstnerisk arbeid kombineres med kunst- og formidlingsteori og praktisk formidlingsarbeid. Emnet er organisert i form av to prosjekter med en avsluttende eksamen i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

KD2000 Entrepreneurship in art and design.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har begynnende kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • har kunnskap om relevante prosesser og metoder knyttet til installasjon som kunstnerisk uttrykk
 • har kunnskap om formidlingsarbeid i kunstinstitusjoner
 • har kunnskap om etiske utfordringer som berører fagområdet 
 • har kjennskap til problematikk knyttet til mangfold og flerkulturelle perspektiv 

Ferdigheter

Studenten

 • kan formidle og kuratere egne kunstneriske arbeid
 • kan presentere kunst- og formidlingsfaglige problemstillinger både muntlig og skriftlig i konkrete sammenhenger
 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i møte med kunstneriske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten

 • har kjennskap til mangfold og flerkulturelle perspektiv 
 • har innsikt i opphavsrettslige forhold knyttet til fagområdet 
 • har kjennskap til etiske utfordringer som berører fagområdet 
 • kan arbeide utprøvende og eksperimenterende

Innhold

Prosjekter i emnet

Prosjekt 1: Kunst, rom og installasjon. Individuelt arbeid: I prosjektet vektlegges forholdet mellom konsept, kontekst og materiale og studentene arbeider med å opparbeide seg en kritisk bevissthet knyttet til eget kunstnerisk uttrykk. I dette prosjektet står det kunstneriske sentralt. I prosjektet inngår også en grunnleggende innføring i Material- og miljølære.

Prosjekt 2: Kunstformidling i praksis. Gruppearbeid: I prosjektet jobber studentene med formidling i praksis, der forholdet mellom kunst, kontekst og betrakter står sentralt. 

Emnet avsluttes med en individuell eksamen.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert i form av praktisk arbeid og teoretiske studier. Prosjektarbeid er en vesentlig del av studiet, fra felles grunnleggende oppgaver til selvstendig valgte tema. Emnet forutsetter tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet benyttes undervisningsformer som forelesninger, seminarer, veiledning og faglige debatter. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff. Felles presentasjoner og/ utstillinger vil danne grunnlag for drøfting og vurdering av studentarbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Prosjekt 1: Kunst, rom og Installasjon (individuelt arbeid):

 • Et kunstnerisk arbeid.
 • En reflektsjonstekst (750 ord + / - 10 %).

Prosjekt 2: Kunstformidling i praksis (gruppearbeid):

 • En grupperapport (antall ord avhenger av prosjektet og vil presiseres i oppgaveteksten for arbeidskravet).
 • En muntlig og visuell gruppepresentasjon 

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

For å fremstille seg til eksamen må studentens fravær ikke ha oversteget 20%.

Vurdering og eksamen

Eksamensprosjektet er individuelt og består av følgende to deler som utarbeides i sammenheng:

1. Et tre-dimensjonalt kunstnerisk arbeid.

2. En refleksjonstekst (1200 ord +/- 10%)

 

Eksamen teller 100% av karakteren.

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala: A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Emneansvarlig

Ilmi G. Mathiesen