EPN

KDK2010 Kunst, formidling og eksperimentering Emneplan

Engelsk emnenavn
Art, Dissemination and Experiments
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet fokuserer på videreutviklingen av studentens praktiske og teoretiske ferdigheter. Det praktiske arbeidet i emnet kombineres med kunst- og formidlingsteori.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått KDK1300 Innføring i kunstfaglige prosesser, KDK1400 Kunst og formidling i digitale medier, KDK1500 Eksperimenteringer og motsetninger, KDK1600 Innføring i kunstformidling og KDK1700 Kunst eller design.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om relevante prosesser og metoder knyttet til kunstneriske arbeid
 • har innsikt i kunsthistorie, kunst- og formidlingsteori, samt filosofisk estetikk

Ferdigheter

Studenten:

 • kan utforske og eksperimentere i ulike kunstneriske prosesser
 • kan velge ut, og bruke, egnede strategier i kunstnerisk, skriftlig og muntlig formidling
 • kan formidle kunst til valgt målgruppe
 • kan bruke estetiske virkemidler og relevant teori i egne prosjekter

Generell kompetanse

Studenten:

 • har kjennskap til mangfold og flerkulturelle perspektiv 
 • har innsikt i opphavsrettslige forhold knyttet til fagområdet 
 • har kjennskap til etiske utfordringer som berører fagområdet 

Innhold

Prosjekter i emnet

Prosjekt 1: Utforskning og eksperimentering I. Individuelt arbeid: Prosjektet gir en grunnleggende innføring i samtidskunst fra begynnelsen av 1900-tallet. Forholdet mellom kunstnerisk arbeid og anvendelsen av fagteori står sentralt i prosjektet.

Prosjekt 2: Formidling av samtidskunst til bestemte målgrupper. Gruppearbeid (felles praksisprosjekt): Prosjektet retter seg mot formidling av samtidskunst til bestemte målgrupper og er direkte knyttet opp til praksisfeltet i kunst og formidling.

Prosjekt 3: Utforskning og eksperimentering II. Gruppearbeid: Prosjektet bygger videre på Utforsking og eksperimentering I og gir en grunnleggende innføring i samtidskunst fra midten av 1900-tallet. Forholdet mellom kunstnerisk arbeid og anvendelse av fagteori står sentralt i prosjektet.

Prosjekt 4: Formidlingstekst. I prosjektet arbeides det med ulike former for formidlingstekster. 

Emnet avsluttes med en individuell eksamen.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert i form av kunstnerisk arbeid og teoretiske studier. Prosjektarbeid er en vesentlig del av studiet. Undervisningen foregår med vektlegging på progresjon, fra felles grunnleggende oppgaver til selvstendig valgte tema. Det forutsettes tilstedeværelse i verksted og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet benyttes undervisningsformer som forelesninger, seminarer, veiledning og faglige debatter. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

Prosjekt 1: Utforskning og eksperimentering I (individuelt arbeid):

 • Et kunstnerisk arbeid som omfatter prosessarbeid og sluttprodukt.
 • En akademisk tekst som er knyttet til det kunstneriske arbeidet (1200 ord +/-10%).

Prosjekt 2: Formidling av samtidskunst til bestemte målgrupper (gruppearbeid):

 • Praktisk gruppearbeid knyttet til formidling av samtidskunst til bestemte målgrupper med utarbeidelse og gjennomføring av et eget formidlingsdesign.
 • En grupperapport (antall ord avhenger av prosjektet og vil presiseres i oppgaveteksten for arbeidskravet).

Prosjekt 3: Utforsking og eksperimentering II (gruppearbeid):

 • Et kunstnerisk arbeid som omfatter prosessarbeid og sluttprodukt.
 • En muntlig og visuell gruppepresentasjon som beskriver, drøfter og analyserer det kunstneriske arbeidet.

Prosjekt 4: Formidlingstekst: Individuelt arbeid med

 • en formidlingstekst på 200 ord (+/-10%).

For å fremstille seg til eksamen må studentens fravær ikke ha oversteget 20%.

Vurdering og eksamen

Et individuelt eksamensprosjekt som består av følgende deler som utarbeides i sammenheng.

 • Et kunstnerisk arbeid som følges av en formidlingstekst (200 ord +/- 10%).
 • En akademisk tekst (1200 ord +/- 10%).

Karakter gis ut fra en samlet vurdering av dette.

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakter A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Emneansvarlig

Ilmi G. Mathiesen