EPN

KDK1700 Kunst eller design Emneplan

Engelsk emnenavn
Art or design
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette er et emne der grensene mellom kunst og design undersøkes. Studentene velger seg et allerede eksisterende tredimensjonalt objekt, for eksempel en gjenstand, fra design- eller kunsthistorien. Denne gjenstanden undersøkes gjennom tegning ved bruk av digital programvare. Videre skal studenten finne frem til relevant teori om objektet som er valgt.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper er KDK1300 Innføring i kunstfaglige prosesser,  KDK1400 Kunst og formidling i digitale medier, KDK1500 Eksperimenteringer og motsetninger, KDK1600 Grunnleggende innføring i kunstformidling

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdighet og generelle kompetanse slik: 

Kunnskap  

Studenten  

  • skal ha innsikt i nyere tids design- og kunsthistorie 

Ferdigheter  

Studenten  

  • kan orientere seg i kildeutvalg og vurdere kilder kritisk   

  • kan reflektere over og drøfte ulike synspunkter på kunst og design

  • kan visualisere og formidle et valgt objekt ved bruk av digital programvare

  • kan presentere og formidle et budskap skriftlig og visuelt gjennom hensiktsmessig lay-out

Generell kompetanse  

Studenten  

  • har forståelse for samspillet mellom teori og praksis

  • skal kunne anvende relevant programvare  

Arbeids- og undervisningsformer

Praktisk- og teoretisk arbeid er nært knyttet sammen i emnet. Det forutsettes stor grad av tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I emnet benyttes undervisningsformer som forelesninger, seminarer, veiledning og faglige debatter.  

Hensikten er å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum, og det oppfordres til å bruke læringssentrene på OsloMet og de ressursene som tilbys der. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav må være innfridd før studentene kan fremstille seg til eksamen. 

For å fremstille seg til eksamen må følgende obligatoriske arbeidskrav være innfridd:  

  • muntlig og digital presentasjon ved midtveisseminar 

Arbeidskravet regnes som innfridd ved deltagelse. Når arbeidskravet gjennomføres som gruppearbeid vurderes gruppen under ett. 

Obligatorisk tilstedeværelse: Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet. 

Vurdering og eksamen

Eksamen er individuell og omfatter:  

  • Et praktisk arbeid utført med digital programvare
  • En skriftlig refleksjon på om lag 1200 ord.  

Gjennom en kunstfaglig prosess skal studenten utvikle en idé fram mot et praktisk-estetisk arbeid som skal leveres sammen med en skriftlig refleksjon på om lag 1200 ord.  

Eksamensresultatet kan påklages. 

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått

Sensorordning

En sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Birte Brekketo 

Emneoverlapp

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot KDK1200.