EPN

KDK1700 Kunst eller design Emneplan

Engelsk emnenavn
Art or design
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette er ett emne der grensene mellom kunst og design undersøkes, både teoretisk og praktisk. Studentene velger seg ett allerede eksisterende tredimensjonalt objekt, for eksempel en kjent gjenstand fra designhistorien eller kunsthistorien. Denne gjenstanden undersøkes gjennom saktegning. Videre skal studentene finne frem til relevant teori om objektet de har valgt ut. Undersøkelsene blir utgangspunkt for en presentasjon.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått KDK Innføring i kunstfaglige prosesser,  KDK Kunst og formidling i digitale medier, KDK Eksperimenteringer og motsetninger, KDK Grunnleggende innføring i kunstformidling

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdighet og generelle kompetanse slik: 

Kunnskap  

Studenten  

 • skal ha innsikt i grenseoppgangen mellom kunst og design 

 • skal ha oversikt over designhistorien og kunsthistorien 

Ferdigheter  

Studenten  

 • kan visualisere og formidle et objekt ved hjelp av tegning   

 • kan velge ut og ta i bruk egnede arbeidsmetoder og visuelle virkemidler i eget arbeid  

 • kan drøfte ulike synspunkter på kunst og design 

 • kan presentere og formidle et budskap skriftlig og visuelt gjennom hensiktsmessig lay-out  

Generell kompetanse  

Studenten  

 • kan arbeide selvstendig ut fra valgt problemformulering  

 • kan benytte teori i drøftingen av selvvalgt tema  

 • kan orientere seg i kildeutvalg og vurdere kilder kritisk 

 • har forståelse for samspillet mellom teori og praksis 

Arbeids- og undervisningsformer

Praktisk- og teoretisk arbeid er nært knyttet sammen i emnet. Det forutsettes stor grad av tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I emnet benyttes undervisningsformer som forelesninger, seminarer, veiledning og faglige debatter.  

Hensikten er å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum, og det oppfordres til å bruke læringssentrene på OsloMet og de ressursene som tilbys der. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav må være innfridd før studentene kan fremstille seg til eksamen. 

For å fremstille seg til eksamen må følgende obligatoriske arbeidskrav være innfridd:  

 • muntlig og digital presentasjon ved midtveisseminar 

Arbeidskravet regnes som innfridd ved deltagelse. Når arbeidskravet gjennomføres som gruppearbeid vurderes gruppen under ett. 

Obligatorisk tilstedeværelse/ og aktivitet i undervisningen: Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet. 

Vurdering og eksamen

Eksamen er individuell og omfatter:  

 • Et praktisk-estetisk arbeid
 • En skriftlig refleksjon på om lag 1200 ord.  

Gjennom en kunstfaglig prosess skal studenten utvikle en idé fram mot et praktisk-estetisk arbeid som skal leveres sammen med en skriftlig refleksjon på om lag 1200 ord.  

Eksamensresultatet kan påklages. 

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om eksamen. 

Fravær - ikke bestått 

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen F, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen. 

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Bestått- ikke bestått. 

Sensorordning

En sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Birte Brekketo og Ilmi G. Mathiesen

Emneoverlapp

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot KDK1200.