EPN

KDK1600 Innføring i kunstformidling Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to Art Communication
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i ulike presentasjons- og kunstformidlingsstrategier. Refleksjon, presentasjon og formidling står sentralt i emnet.  

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emnene:

  • KDK1300
  • KDK1400
  • KDK1500

Læringsutbytte

Læringsutbytte:

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten: 

  • har grunnleggende kjennskap til kunstformidling, kunstformidlingsteori og utstillingsdesign
  • har grunnleggende kunnskap om kunstteori og filosofisk estetikk 

Ferdigheter 

Studenten: 

  • kan vurdere og drøfte ulike kunstneriske uttrykk, utstillings - og formidlingsdesign 
  • kan utforme en portfolio som representerer eget kunstnerisk arbeid 

Generell kompetanse 

Studenten 

  • kan anvende kunstformidlingsteori og -strategier muntlig, romlig, visuelt og skriftlig

Arbeids- og undervisningsformer

Praktisk- og teoretisk arbeid er nært knyttet sammen i emnet. Det forutsettes stor grad av tilstedeværelse og aktiv deltakelse i undervisningen. I emnet benyttes undervisningsformer som forelesninger, seminarer, veiledning, ekskursjoner og faglige debatter.  

Hensikten er å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige- forståelse og uttrykksevne. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum, og det oppfordres til å bruke læringssentrene på OsloMet og de ressursene som tilbys der. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Obligatorisk oppmøte:

Det kreves 80 % tilstedeværelse i undervisningen, og studenten kan ikke ha mer enn 20% fravær for å kunne fremstilles til eksamen i emnet. 

Vurdering og eksamen

Eksamen består av følgende to deler: 

  • En eksamen på 1200 ord (+/-10%). Eksamen kan bli trukket ut til muntlig presentasjon. Teller 60% av endelig karakter

  • En portfolio som inneholder bilder og tekst som formidler eget kunstnerisk arbeid. Teller 40 % av endelig karakter

Eksamensresultatet kan påklages. 

Fravær - ikke bestått 

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger en eller begge deleksamenene, eller som får vurderingen Ikke bestått kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen. 

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Bestått/ Ikke bestått 

Sensorordning

En sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig. 

Emneansvarlig

Line Halvorsen

Emneoverlapp

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot KDK1200.