EPN

KDK1600 Innføring i kunstformidling Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to art communication
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i ulike presentasjons- og kunstformidlingsstrategier. Refleksjon, presentasjon og formidling står sentralt i emnet. Det blir gjennomgående lagt vekt på forholdet mellom praksis og teori.   

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emne

KDK1 Innføring i kunstfaglige prosesser 

KDK2 Kunst og formidling i digitale medier 

KDK3 Eksperimenteringer og motsetninger 

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten 

 • har grunnleggende kunnskap om kunstformidling, presentasjon og utstillingsproblematikk 

 • har innsikt i relevante fagbegrep og kunstformidlingsteori  

 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan velge ut og ta i bruk egnede presentasjonsformer og kunstformidlingsstrategier 

 • kan arbeide med romlige perspektiv knyttet til utstilling 

 • kan utarbeide en portefølje som presenterer eget praktisk-estetisk arbeid 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan drøfte og vurdere ulike aspekt ved kunstneriske uttrykk 

 • kan drøfte og vurdere ulike aspekt knyttet til kunstformidling 

 • kan formidle og presentere et prosjekt visuelt, muntlig og skriftlig 

Innhold

Prosjekter i emnet: 

Prosjekt 1: Innføring i kunstformidling (gruppe og individuelt arbeid). Prosjektet gir en grunnleggende innføring i kunstformidling knyttet primært opp til institusjoner. Forholdet mellom praktisk kunstformidling og anvendelse av teori og litteratur står sentralt i prosjektet.  

Prosjekt 2: Design av portefølje: Prosjektet gir en innføring og presentasjon av eget praktisk-estetisk arbeid. 

Arbeids- og undervisningsformer

Praktisk- og teoretisk arbeid er nært knyttet sammen i emnet. Det forutsettes stor grad av tilstedeværelse og aktiv deltakelse i undervisningen. I emnet benyttes undervisningsformer som forelesninger, seminarer, veiledning, ekskursjoner og faglige debatter.  

Hensikten er å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige- forståelse og uttrykksevne. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum, og det oppfordres til å bruke læringssentrene på OsloMet og de ressursene som tilbys der. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende obligatoriske arbeidskrav være utført og godkjent:  

Arbeidskrav i emnet:  (gruppearbeid). 

 • Planlegging og gjennomføring av et kunstformidlingsprosjekt knyttet til prosjekt 1.  Arbeidet skal følges av en skriftlig refleksjon (om lag 350 ord per gruppemedlem) 

Arbeidskrav vurderes til Godkjent/Ikke godkjent. Når arbeidskravet gjennomføres som gruppearbeid vurderes gruppen under ett. 

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet. 

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to skriftlige deleksamener . Eksamensdelene gjennomføres individuelt og vurderes separat (se vekting under). 

De to eksamensdelene består av følgende: 

 • En skriftlig og teoretisk oppgave som knytter seg til presentasjon og kunstformidling (om lag 1200 ord) (individuelt). Eksamen teller 60% av endelig karakter. 

 • En portefølje som inneholder bilder og tekst som formidler egen praktisk-estetisk produksjon (individuelt). Eksamen teller 40 % av endelig karakter. 

Eksamensresultatet kan påklages. 

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om eksamen. 

Fravær - ikke bestått 

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger en eller begge deleksamenene, eller som får vurderingen Ikke bestått kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen. 

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått 

Sensorordning

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). 

Eksamen kan bli trukket ut til ekstern sensur. 

Emneoverlapp

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot KDK1200.