EPN-V2

KDK1500 Eksperimenteringer og motsetninger Emneplan

Engelsk emnenavn
Experiments and contradictions
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet står eksperimenteringer i praktisk-estetisk arbeid i fokus. Gjennom praktisk arbeid skal studentene prøve ut motsetninger i spennet mellom frie assosiasjoner og bevisst styring.

Gjennom ulike format får studenten kjennskap til det å vurdere, dokumentere og formidle eget arbeid.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik:

Kunnskap

Studenten

  • har grunnleggende kunnskap om kunstteori og filosofisk estetikk
  • har grunnleggende kjennskap til ulike kunstneriske uttrykksformer

Ferdigheter

Studenten

  • kan arbeide selvstendig ut fra valgt problemformulering
  • kan arbeide eksperimentelt og kontrollert i en kunstnerisk prosess
  • kan velge ut og ta i bruk egnede metoder og visuelle virkemidler i eget arbeid

Generell kompetanse Studenten

  • kan presentere og formidle et budskap, både muntlig, kunstnerisk og digitalt
  • kan anvende relevant faglitteratur

Arbeids- og undervisningsformer

I emnet brukes det arbeidsformer som forelesninger, seminarer og veiledning knyttet opp til emnets deler beskrevet under Innhold. Hensikten er å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne.

Det forutsettes stor grad av tilstedeværelse og aktiv deltakelse i emnet (se også punktet Arbeidskrav), og at studentene tilegner seg både teoretiske- og praktiske ferdigheter gjennom diskusjoner, selvstudium og praktisk arbeid.

Det oppfordres til å bruke læringssentrene på OsloMet og de ressursene som tilbys der.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Obligatorisk tilstedeværelse

Det kreves 80 % tilstedeværelse i undervisningen, og studenten kan ikke ha mer enn 20 % fravær for å kunne fremstilles til eksamen i emnet.

Vurdering og eksamen

Eksamen er individuell, og består av to deler som vurderes under ett:

  • Et praktisk arbeid gjennom en kunstfaglig prosess skal studenten utvikle en idé fram mot et praktisk-estetisk arbeid knyttet til emnets læringsutbytte beskrivelser
  • En skriftlig refleksjon Den skriflige reflksjonen skal være på om lag 1500 ord.

Eksamensresultatet kan påklages.

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om eksamen.

Fravær - ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen F, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - Ikke bestått

Sensorordning

Eksamen sensureres av en sensor. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Emneansvarlig

Helle Karine Stølevik

Emneoverlapp

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot KDK1200.