EPN

KDK1500 Eksperimenteringer og motsetninger Emneplan

Engelsk emnenavn
Experiments and contradictions
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette er et emne der eksperimenteringer og ulike metoder for ideutvikling i praktisk-estetisk arbeid står i fokus. Gjennom praktisk arbeid skal studentene prøve ut ulike innfallsvinkler og metoder i spennet mellom frie assosiasjoner og bevisst styring, mellom tilfeldigheter og disiplin.  

Den eksperimentelle arbeidsmåten der motsetninger møtes, reflekteres i periodens teoretiske innføringer. 

Gjennom ulike format får studenten kjennskap til det å vurdere, dokumentere og formidle eget arbeid. 

Anbefalte forkunnskaper

Første halve studieår av bachelorstudiet Kunst og design, studieretning Kunst og formidling.  

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik: 

Kunnskap 

Studenten 

 • har kjennskap til ulike metoder for idéutvikling 
 • har kunnskap om begreper knyttet til fagområdet kunst, kunstteori og estetikk 
 • har grunnleggende kjennskap til ulike estetiske uttrykksformer og overføringsmuligheter 

   

 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan velge og benytte egnet metode for idéutvikling 
 • kan kombinere impulsivitet og kontroll i arbeidsprosessen 

 • kan velge ut og ta i bruk egnede arbeidsmetoder og visuelle virkemidler i eget arbeid 

 • kan presentere og formidle et budskap, både muntlig, estetisk og digitalt 

 

 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan utvikle og bearbeide idéer 

 • kan arbeide selvstendig ut fra valgt problemformulering 

 • kan benytte teori i drøfting og vurdering av egen prosess 

 • kan presentere prosjekter muntlig og skriftlig 

Arbeids- og undervisningsformer

Praktisk- og teoretisk arbeid er nært knyttet sammen i emnet. Det forutsettes stor grad av tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I emnet benyttes undervisningsformer som forelesninger, seminarer, veiledning og faglige debatter.  

Hensikten er å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum, og det oppfordres til å bruke læringssentrene på OsloMet og de ressursene som tilbys der. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav må være innfridd før studentene kan fremstille seg til eksamen. 

For å fremstille seg til eksamen må følgende obligatoriske passeringskrav være innfridd:  

 • muntlig og digital presentasjon ved midtveisseminar 

Arbeidskravet regnes som innfridd ved deltagelse. Når passeringskravet gjennomføres som gruppearbeid vurderes gruppen under ett. 

Obligatorisk tilstedeværelse/ og aktivitet i undervisningen: Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet. 

Vurdering og eksamen

Eksamen er individuell, og består av to deler som vurderes under ett: 

 • Et praktisk arbeid gjennom en kunstfaglig prosess skal studenten utvikle en idé fram mot et praktisk-estetisk arbeid  knyttet til emnets læringsutbytte beskrivelser

 • En skriftlig refleksjon Den skriflige reflksjonen skal være på om lag 1200 ord.   

Eksamensresultatet kan påklages. 

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om eksamen. 

Fravær - ikke bestått 

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen F, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen. 

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Bestått - Ikke bestått

Sensorordning

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). 

Ekstern sensor brukes jevnlig. 

Emneansvarlig

Birte Brekketo og Ilmi G. Mathiesen

Emneoverlapp

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot KDK1200.