EPN

KDK1400 Kunst og formidling i digitale medier Emneplan

Engelsk emnenavn
Art and Dissemination in digital media
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i ulike digitale medier og programvare egnet for bruk i fagområdet kunst og formidling.  

Digitale medier blir tatt i bruk som formidlingsverktøy, til utprøving og dokumentasjon, samt som selvstendig kunstnerisk uttrykk gjennom hele emnet. 

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emner:

KDK1 Innføring i kunstfaglige prosesser 

KDK2 Kunst og formidling i digitale medier 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik: 

Kunnskap 

Studenten

  • har grunnleggende kunnskap om digitale medier og bruk av ulike programvarer i digital formidling 

 

Ferdigheter 

Studenten: 

  • kan benytte ulike digitale programmer i arbeid med kunst og formidling 

  • kan presentere og formidle et budskap digitalt 

  • kan håndtere eksportering og utskriftsbehandling av ulike digitale uttrykksformer til ulike digitale medier 

Generell kompetanse 

Studenten 

  • har kjennskap til problemstillinger knyttet til opphavsrett i forhold til digitale bildeuttrykk 

Innhold

Emnet har følgende innhold: 

  • Grafisk layout i kunst og formidling 

  • Digital bildeproduksjon  

  • Digital presentasjon  

  • Eksportering og utskriftsmuligheter i digitale uttrykksformer  

Arbeids- og undervisningsformer

I emnet brukes det arbeidsformer som forelesninger, seminarer og veiledning knyttet opp til emnets deler beskrevet under Innhold. Hensikten  med emnet er å utvikle den enkeltes digitale kunnskaper, ferdigheter, og uttrykksevne.   

Det forutsettes stor grad av tilstedeværelse og aktiv deltakelse i emnet (se også punktet Arbeidskrav), og at studentene tilegner seg teoretiske- og praktiske ferdigheter gjennom diskusjoner, selvstudium og praktisk arbeid.   

Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum, og det oppfordres til å bruke læringssentrene på OsloMet og de ressursene som tilbys der. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Obligatorisk tilstedeværelse   

Det kreves 80 % tilstedeværelse i undervisningen, og studenten kan ikke ha mer enn 20% fravær for å kunne fremstilles til eksamen i emnet. 

Vurdering og eksamen

Eksamen består av et praktisk, digitalt prosjekt med tilhørende skriftlig refleksjon. De to delene vurderes samlet.  Eksamen gjennomføres individuelt.

Eksamensresultatet kan påklages.  

 

1. Praktisk, digitalt prosjekt 

Studenten skal utvikle et praktisk, digitalt uttrykk knyttet opp til emnets innhold.  

2. Skriftlig oppgave 

Den skriftlige refleksjonen skal omhandle det praktisk arbeidet, og skal omfatte inntil 2000 ord. 

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om eksamen. 

Fravær - ikke bestått 

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen Ikke bestått, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen. 

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen skal enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt  leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Eksamensprosjektet vurderes til Bestått - ikke bestått .

Sensorordning

Eksamen sensureres av en sensor. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Emneansvarlig

Helle Karine Stølevik

Emneoverlapp

Emnet overlapper 15 studiepoeng mot KDK1100.