EPN

KDK1300 Innføring i kunstfaglige prosesser Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to artistic processes
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Det arbeides kunstnerisk og teoretisk med menneskekroppen.

Hvordan mennesket har sett på seg selv og fremstilt seg selv, står i fokus. Det undervises i menneskekroppens anatomi og dynamikk, men en vid forståelse av menneskekroppens muligheter til uttrykk ivaretas. 

Emnet gir en innføring i idéutvikling knyttet til ulike teknikker, materialer og redskap i kunstneriske prosesser. Gjennom ulike format får studenten øving i å vurdere, dokumentere og formidle eget arbeid. 

Anbefalte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik: 

Kunnskap 

Studenten   

 • har oversikt over hvordan menneskekroppen omtales i kunsthistorisk litteratur

 • har grunnleggende kunnskap om begreper knyttet til fagområdet kunst og kunsthistorie

 • har kunnskap om materialer som brukes i undervisningen

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan bruke ulike metoder for idéutvikling

 • kan benytte egnede redskaper, materialer og teknikker for å visualisere menneskekroppen  

 • kan anvende egnede arbeidsmetoder og visuelle virkemidler i eget arbeid

 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan begrunne egne valg knyttet til kunstfaglige prosesser

 • kan arbeide selvstendig ut fra valgt problemformulering

 • kan praktisere HMS-tiltak i materialbearbeiding og verkstedarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Praktisk- og teoretisk arbeid er nært knyttet sammen i emnet, og det benyttes undervisningsformer som forelesninger, seminarer, veiledning og faglige debatter. Det forutsettes stor grad av tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. 

Hensikten er å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne.

Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum, og det oppfordres til å bruke læringssentrene på OsloMet og de ressursene som tilbys der. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være innfridd:  

 • muntlig presentasjon ved midtveisseminar 

Arbeidskravet regnes som innfridd ved deltagelse. Når arbeidskravet gjennomføres som gruppearbeid, vurderes gruppen under ett. 

 • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen

Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet. 

Vurdering og eksamen

Individuell eksamen med utarbeidelse av kunstnerisk verk og skriftlig refleksjon.

Gjennom en kunstfaglig prosess skal studenten utvikle en idé fram mot et kunstnerisk arbeid som skal leveres sammen med en skriftlig refleksjon på om lag 1200 ord.  

Eksamensresultatet kan påklages. 

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om eksamen. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Bestått- Ikke bestått

Sensorordning

Eksamen sensureres av én sensor. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Emneansvarlig

Birte Brekketo

Emneoverlapp

Emnet overlapper 15 studiepoeng mot KDK1100.