EPN-V2

KARO6350 Sosialpedagogisk rådgiving: System- og samfunnsperspektiv Emneplan

Engelsk emnenavn
Social Counselling in a sociopolitical context
Studieprogram
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Emnet vektlegger rådgiverrollen i møte med samfunnsutfordringer og fokuserer på ulike samfunnsforhold som påvirker utsatte og sårbare personers liv. Ved å kartlegge personers og organisasjoners utfordringer og muligheter vil det kunne legges føringer for en positiv utvikling.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om institusjoners ansvar for å sikre gode psykososiale oppvekstmiljø og oppvekstvilkår
 • har kunnskap om kartleggingsarbeid på individuelt og organisasjonsmessig plan
 • har kunnskap om ulike organisasjoner innenfor hjelpesektoren og verdien av tverretatlig samarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan bidra til at personer med personlige, sosiale eller emosjonelle vansker etablerer kontakt med nødvendige hjelpeinstanser
 • kan etablere nettverk med andre institusjoner i hjelpesammenheng
 • kan initiere og lede arbeidet mot skolevegring og frafall i skolen
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere kartleggings- eller utviklingsarbeid knyttet til sosialpedagogisk rådgivning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan observere, analysere og henvise utsatte og sårbare grupper ved behov
 • har forståelse for og innsikt i utsatte gruppers livssituasjon fra et samfunnsperspektiv
 • har forståelse for hvordan det sosialpedagogiske feltet inngår i et helhetlig rådgivnings- og veiledningsarbeid for marginaliserte og utsatte personer
 • er bevisst på etiske perspektiver i møte med utsatte og sårbare personer

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene på samlingene veksler mellom forelesninger, øvelser, gruppearbeid, framlegg og drøftinger i studentgruppen. Mellom samlingene skal studentene arbeide med litteratur og et prosjektarbeid som danner grunnlag for eksamen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 1. Studentene skal planlegge, gjennomføre og vurdere et kartleggings- eller utviklingsarbeid på egen eller annen egnet arbeidsplass. Gruppeoppgave, 2-4 studenter pr gruppe.
  1. Utforme prosjektskisse. Skriftlig gruppeoppgave, omfang 400-800 ord.
  2. En logg over framdrift og utfordringer underveis i kartleggings- eller utviklingsarbeidet, inkl. om samarbeidet i studentgruppa. Individuell skriftlig oppgave. Omfang 400-800 ord eller videologg på 2-4 minutter.
 2. Erfaringer fra arbeidet skal deles med medstudenter og eventuelt inviterte gjester. Gruppeoppgave, muntlig presentasjon, 15-30 minutter pr gruppe.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Krav til deltakelse framgår av punktet om arbeidskrav i programplanen.

Vurdering og eksamen

Prosjekteksamen i grupper på 2-4 studenter. I eksamensbesvarelsen skal studentene beskrive og drøfte erfaringer av kartleggings- eller utviklingsarbeidet i lys av relevant teori og studiets læringsutbytte.

Besvarelsen leveres enten som et skriftlig dokument på 3000-4000 ord eller som en multimodal presentasjon som skal inneholde minst to av følgende elementer: video/bilde/tekst/ppt/lyd. Ved bruk av for eksempel video og tekst, eller digital historiefortelling, skal omfanget være 8-10 minutter.

Det kan i særlige tilfeller søkes om å levere eksamen individuelt.

Ny og utsatt eksamen

Til første ny/utsatt eksamen leveres en omarbeidet versjon av prosjekteksamen, ved senere forsøk må det skrives ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A til E for bestått og F for ikke bestått. Alle i gruppen får samme karakter

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.