EPN

JUB6000 Forsvarlighet og rettsanvendelse i barneverntjenesten Emneplan

Engelsk emnenavn
Justice and law enforcement in child welfare services
Studieprogram
Juss i barnevernfaglig arbeid
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emne 1 Forsvarlighet og rettsanvendelse i barneverntjenesten behandles flere overordnede tema som skal danne et grunnlag for resten av studiet. Det gjelder barnevernets rolle og samfunnsmandat, makt, etikk og menneskerettigheter, grunnprinsippene i barnevernet, juridisk metode og rettskildelære, herunder lovtolking og rettsanvendelse, skjønnsutøvelse og krav til forsvarlig saksbehandling. Juridisk metode og rettskildelære er langt på vei å anse som ferdighetsfag, det samme gjelder skjønnsutøvelse.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emne ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • avansert kunnskap om barnevernets rolle og ansvar, grunnprinsipper,
  • avansert kunnskap om barns rett til hjelp, beskyttelse og omsorg,
  • inngående kunnskap om forsvarlighetskravet i barneverntjenesten, herunder betydningen av skriftlig dokumentasjon av vurderinger og beslutninger som ledd i forsvarlig saksbehandling, og
  • avansert kunnskap om barnevernlovens materielle bestemmelser, herunder partsrettigheter, hjelpetiltak og akuttiltak.

Ferdigheter

Studenten kan

  • bruke grunnprinsipper og menneskerettigheter som ledd i juridisk metode i barneverntjenestens arbeid,
  • foreta solide juridiske og barnevernfaglige vurderinger og utvise handlekraft for å sikre barn nødvendig beskyttelse og omsorg i rett tid,
  • identifisere sårbarhetspunkter på egen arbeidsplass og bidra til å sikre forsvarlig saksbehandling, og
  • bidra til å sikre barns og foreldres partsrettigheter, utrede og gjennomføre hjelpetiltak og sikre forsvarlig håndtering av akuttplasseringer.

Generell kompetanse

Studenten kan

  • bidra til kritisk refleksjon og nytenkning på egen arbeidsplass knyttet til implementering av grunnprinsipper og menneskerettigheter og til styrking av barns og foreldres rettssikkerhet i barneverntjenestens arbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går over ett semester og består av tre samlinger á tre dager. Undervisningen gis gjennom forelesninger, gruppearbeid og egenstudier. Emnet baserer seg på aktiv bruk av studentenes praksiserfaringer som yrkesutøvere.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  • En skriftlig oppgave skal jobbes med mellom samlingene og må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen. Oppgaven har et omfang på 3 til 5 sider. 

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom  arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skriftlig individuell hjemmeeksamen over 3 dager (72 timer). Besvarelsen skal ha et omfang på 3000 ord (+ 10 %,-10 %). Forside og litteraturliste kommer i tillegg. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Studenter med gyldig fravær eller som ikke består eksamen har rett til ny/utsatt eksamen som har lik utforming som ordinær. Det vil bli gitt en ny eksamensoppgave. En eventuell ny/utsatt eksamen arrangeres i begynnelsen av vårsemesteret.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Elisabeth Gording Stang.