EPN-V2

JBVPRAK Selvvalgt praksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Voluntary Journalistic Internship
Studieprogram
Bachelorstudium i journalistikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir studentene mulighet for å fordype seg i en selvvalgt dimensjon ved praktisk journalistisk arbeid, det være seg teknisk, tematisk eller sjangerspesifikt. Arbeidet skal være tilknyttet en redaksjon studenten selv etablerer kontakt med.

Formålet med den selvvalgte praksisperioden må godkjennes av veileder ved institutt for journalistikk og mediefag. Selvvalgt praksis skal ikke være en forlengelse av obligatorisk praksis i tredje semester. Praksisplassen må ha et definert faglig innhold som overskrider rammene for det arbeidet studentene utfører som f.eks. tilkallingsvikarer.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal

  • oppnå økt innsikt i forhåndsdefinerte sider ved redaksjonell produksjon

Ferdigheter

Studenten skal

  • videreutvikle sin evne til samarbeid og lagspill i en redaksjon
  • videreutvikle en forhåndsdefinert dimensjon ved praktisk journalistikk

Generell kompetanse

Studenten har

  • utviklet sin journalistiske selvstendighet ved arbeid i en redaksjon
  • styrket sin forståelse for redaksjonelle prosesser
  • styrket sin faglighet på et egendefinert område

Arbeids- og undervisningsformer

Studenten utfører journalistisk arbeid på deltid eller fulltid i en redaksjon med en samlet varighet som tilsvarer minimum ni uker heltid. Redaksjonen skal utpeke en veileder for studenten. Studenten får også oppnevnt en kontaktperson fra utdanningen som godkjenner det journalistiske fordypningsprosjektet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studenten skal skrive en prosjektskisse (to til tre sider) der studenten skal redegjøre for valgt praksissted, hvilket læringsutbytte studenten ønsker å oppnå ved å gjennomføre praksisen der og hvordan praksisen vil bidra til studentens egenutvikling som journalist. Prosjektskissen skal også inneholde en skriftlig godkjenning fra praksistedet på at dette kan tilby praksis og veiledning i tråd med det som framkommer av prosjektskissen. Praksisen kan ikke påbegynnes før prosjektskissen er godkjent.

Studenten skal også velge et pensum på 300 sider som er knyttet til den valgte fordypningen. Dette pensumet skal oppgis i prosjektskissen.

Når arbeidskravet er godkjent og en avtale er inngått med en redaksjon, skal denne avtalen overholdes og dermed betraktes som obligatorisk. Ved fravær på over 10% som skyldes sykdom eller annen tvingende grunn, kan utdanningen foreta en individuell vurdering for å avklare om studenten kan få fullført sin praksis.

Vurdering og eksamen

Etter praksisperioden skal studenten levere et individuelt refleksjonsnotat på 6-8 sider, der han/hun evaluerer og reflekterer over eget læringsutbytte i lys av det selvvalgte pensumet. Skrifttype Arial eller Calibri, størrelse 12pkt, linjeavstand: 1,5.

En kort uttalelse fra redaksjonen om studentens faglige utvikling, og om praksisperioden generelt, skal vedlegges praksisrapporten. Utdanningen informerer redaksjonen om dette, men det påhviler studenten et ansvar for å etterlyse uttalelse ved eventuell forglemmelse i redaksjonen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ ikke bestått.

Sensorordning

Det innleverte materialet vurderes av interne sensorer. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Anders Gjesvik