EPN-V2

JB3100 Frilansjournalistikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Freelance Journalism
Studieprogram
Bachelorstudium i journalistikk
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tilbyr en innføring i de viktigste sidene ved det å jobbe som frilansjournalist i dagens mediemarked. Emnet behandler særlig organisering, økonomi og etikk, samt praktiske råd og tips som skal sette studentene bedre i stand til å lykkes som frilanser.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav, men vi gjør oppmerksom på at bachelorstudiet i journalistikk har progresjonsbestemmelser:

Normalt må hvert studieår være bestått for at studentene skal kunne fortsette studiet i neste studieår. For å få tildelt praksisplass må første studieår være bestått. Bestått praksis er en forutsetning for videre studier.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om

 • hvordan å starte som frilanser
 • frilansøkonomi
 • idéutvikling, pitching og salg
 • mediebransjenes krav og forventinger
 • hvordan opptre profesjonelt på internett

Ferdigheter

Studenten kan

 • etablere et enkeltpersonsforetak
 • utvikle en sak fra idé til ferdig produkt
 • pitche en sak til en redaksjon
 • markedsføre seg selv
 • skille mellom journalistikk og medieproduksjon av ikke-journalistisk art

Generell kompetanse

Studenten har

 • styrket sin evne til å fungere som frilanser i dagens mediesituasjon
 • økt innsikt i de etiske gråsonene mellom innholdsproduksjon og redaksjonelt stoff
 • økt innsikt i rammevilkårene for frilansjournalister i dagens mediemarked

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, workshops, samt individuell veiledning i utviklingen av et eget prosjekt, ved behov.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Emnet har ett arbeidskrav.

 • Arbeidskrav: Studenten skal utvikle en journalistisk sak fra idé til ferdig produkt, med eksplisitt formål å få solgt saken til en selvvalgt redaksjon. For denne produksjonsoppgaven vil omfanget variere ut fra hvilke medietyper eller kombinasjoner av disse som benyttes. Omfang avtales med faglærer eller spesifiseres i oppgaveteksten.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent for at studenten kan ta eksamen (NB! Det er ikke et krav at saken faktisk er solgt før eksamen, bare at den er ferdig produsert for salg, og salg er forsøkt). Studenter som ikke får oppgaven godkjent på første forsøk, kan levere omarbeidet versjon en gang. Ved sykdom eller annen dokumentert tvingende grunn kan studenten avtale en egen frist med faglærer.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av et refleksjonsnotat og en produksjonsoppgave, som leveres samlet.

I refleksjonsnotatet skal studenten gjøre to ting: Analysere og reflektere over sin egen arbeidsprosess i lys av kommersielle og etiske krav, og svare på et teoretisk spørsmål som blir gitt i starten av semesteret. Refleksjonsnotatet skal ha et omfang på seks til åtte sider. Skrifttype Arial eller Calibri, størrelse 12pkt, linjeavstand: 1,5.

For produksjonsoppgaven vil omfanget variere ut fra hvilke medietyper eller kombinasjoner av disse som benyttes. Refleksjonsnotatet vektes likt med produksjonsoppgaven. Hvis kandidaten vipper mellom to karakterer, er det produksjonen som vektes tyngst.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Alle besvarelsene vurderes av minst én sensor. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern og intern sensor. Karakterene på besvarelsene fra uttrekket skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Tine Eide