EPN

ITBRO6100 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) -rollen Emneplan

Engelsk emnenavn
Integrated Technical Building Installation role
Studieprogram
Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) -rollen
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

ITB står for Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner, og er en betegnelse på teknikk som knytter funksjoner mellom systemer sammen for å lage bedre styring, overvåking eller nye fellesfunksjoner i et teknisk anlegg. Dvs det er en tverrfaglig prosessledelse som fasiliteter prosessene for design, planlegging, anskaffelse, installering, test, dokumentasjon og idriftsetting av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner.

Det er laget en norsk standard for ITB som er NS3935. Denne utdanningen vil gi næringslivet kompetanse til å levere bærekraftige bygg og tekniske installasjoner, med gode brukerkvaliteter, og som bidrar til å nå nasjonale klima- og miljømål. Studiet vil også gå inn i hvordan man sikrer sosial og bærekraft i bygging og drift av bygg og installasjoner i smarte byer hvor velferdsteknologi er en naturlig del av installasjonene. Utdanningen vil også gi studentene kunnskap om samspillet mellom ITB og krav til testing, idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner (NS5450).

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt å ha 2-årig fagskole innen elektro, bygg eller klima, energi og miljø i bygg (KEM).

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kandidaten …

 • har kunnskap om byggeprosesser og ITB-koordinatorens rolle i de ulike fasene i byggeprosessene, inkludert kravspesifikasjon, tverrfaglig merkesystemer, bygningstabellen, funksjonstesting, overlevering og drift
 • har god systemforståelse for bygningens tekniske systemer og tilhørende funksjonsprinsipper
 • har kunnskap om relevante standarder til styring, regulering og overvåkning av tekniske installasjoner og prosesser i bygninger (Norsk Standard, Breeam, Smart Readness Indicator (SRI) og EU’s taksonomi)
 • kjenner til systemarkitektur og de ulike nivåene i byggautomasjon, eksempelvis BUS-systemer, kommunikasjonsprotokoller, sensorikk og Internet of Things (IoT)
 • kjenner til maskinlæring og kunstig intelligens knyttet til ITB og overtakelse av tekniske anlegg i bygg
 • har kunnskap om BA2015, systematisk ferdigstillelse og krav til funksjonaliteten av bygg, samspill med tekniske funksjonaliteter, kjennskap til kravene, tverrfaglighet, integrasjon av systemer
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

 

Ferdigheter

Kandidaten …

 • kan analysere grunnleggende sammenhenger mellom enkeltelementer og systemer som helhet
 • kan anvende prosessledelse knyttet til ITB og overtakelse av tekniske anlegg i bygg
 • kan reflektere rundt integrerte tekniske bygningsinstallasjoners grensesnitt, men også problemstillinger knyttet til entrepriseformer
 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan koordinere og prosessveilede tverrfaglige team i kompliserte byggeprosjekter
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til ITB-rollen og overtakelse av tekniske anlegg i bygg

Generell kompetanse

Kandidaten …

 

 • kan planlegge og gjennomføre ITB-rollen
 • kan planlegge til bærekraftig næringslivsomstilling knyttet til ITB-rollen
 • kan reflektere over ITB-koordinatorrollen og dens relevans for samfunn og bærekraft
 • kjenner til nytenkning, kreativitet og innovasjonsprosesser knyttet til ITB-rollen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert med nettsamlinger på videokonferansesystemet Zoom med oppstart etter arbeidstid kl 16. Det blir gjort opptak som gjør det mulig å spille av hele eller deler av samlingen i ettertid.

Nettsamlingene består av forelesninger av faglærere og gjesteforelesere fra bransjen i tillegg til at du og de andre studentene blir delt opp i "break-out rooms" der dere samarbeider om å løse relevante problemstillinger rettet mot næringen. Dere får også diskutere fagstoffet som er gjennomgått.

Du bruker Canvas som digital læringsplattform for å få informasjon om nettsamlinger, pensum, oppgaver og innleveringer.

Veiledning utover kommunikasjon via Canvas avtales av den enkelte student med lærer. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

10 individuelle skriftlige innleveringsoppgaver som kan være læringsnotat, video eller lab.

I mappevurdering gis en helhetlig vurdering med en karakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatte.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Vidar Luth-Hansen