EPN-V2

INTER1300 INTERACT3 Tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn og unge Emneplan

Engelsk emnenavn
INTERACT3 Interprofessional Cooperation on and with Children and Young People
Studieprogram
Interact
Omfang
0 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

INTER1300 «Tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn og unge» utgjør den tredje modulen i universitetets undervisningsopplegg INTERACT.

INTER1300 handler om å få økt bevissthet og kunnskap om hvordan man som framtidig profesjonsutøver kan samarbeide med andre profesjoner om og med barn, unge og deres foresatte. Utfordringer og muligheter i et slikt samarbeid inngår i denne modulen. Eksempler fra studentens praksisperioder vil være en sentral del av dette. I denne modulen vil det være et særlig fokus på barn og unge med utfordringer.

Det enkelte studieprogram kan innarbeide komponentene på hensiktsmessig måte i sine eksisterende program/emneplaner. Alle skal markere tydelig hvor i studiet INTER1300 inngår, slik at det er identifiserbart for berørte parter. Studentenes arbeidsbelastning for INTER1300 inklusive selvstudier er ca. 40 timer (1,5 stp.).

Læringsaktivitetene gjennomføres i tverrprofesjonelle studentgrupper.

Læringsutbytte

Etter gjennomført INTER1300 har studentene følgende læringsutbytter definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • kan gjøre rede for ulike tverrprofesjonelle samarbeidsmåter i praksisfeltet
  • kan gjøre rede for utfordringer og muligheter i tverrprofesjonelle samarbeidsprosesser

Ferdigheter

Studenten kan

  • med utgangspunkt i eksempler fra egen praksis analysere og vurdere tverrprofesjonelle samarbeidsprosesser om og med barn og unge med utfordringer
  • etablere et tverrprofesjonelt samarbeid for og med barn, unge og deres foresatte

Generell kompetanse

Studenten har

  • en forståelse av grunnlaget for, og nødvendigheten av, tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn, unge og deres foresatte, og av eget profesjonelt bidrag i samarbeidet

Arbeids- og undervisningsformer

Digital samhandling er sentralt i undervisningen. Studentene jobber i tverprofesjonelle grupper over to seminardager. Studentgruppene skal samtale, reflektere, diskutere utvalgte case og gi hverandre tilbakemeldinger på arbeider.

Universitetets læringsplattform brukes for kommunikasjon, informasjon, kunnskapsinnhenting og kunnskapsutvikling. Studentene får tilgang til faglige tekster og/eller interaktive oppgaver, informasjon, pensum og caser på læringsplattformen.

Studentene forventes å sette seg inn i ressursportalen for INTER1300 i forkant av de to seminardagene.

Gruppene blir tildelt en veileder som enten er vitenskapelig ansatte, masterstudenter fra aktuelle fagmiljøer ved universitetet, eller profesjonsutøvere fra praksisfeltet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent:

  • Innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10%. For å kunne skrive loggen, må studenten først ha deltatt på seminar over to dager.