EPN

INTER1200 INTERACT2 Kommunikasjon med barn, unge og familiene deres Emneplan

Engelsk emnenavn
INTERACT2 Communication with Children, Youth and their Families
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid / Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 / Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 / Bachelorstudium i sykepleie
Omfang
0 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

INTER1200 «Kommunikasjon med barn og unge» utgjør den andre modulen i universitetets undervisningsopplegg INTERACT.

 

INTER1200, «Kommunikasjon med barn og unge», gir studentene økt kunnskap om kommunikasjon og samhandling med barn og unge og deres foresatte.  Som i INTER 1100 får studentene trening i å samhandle med studenter fra andre profesjonsutdanninger om temaer knyttet til barn og unges hverdag.

 

Det enkelte studieprogrammet innarbeider modulen på hensiktsmessig måte i sine program/emneplaner. Alle skal markere tydelig hvor i studiet INTER1200 inngår, slik at det er identifiserbart for berørte parter. Studentenes arbeidsbelastning for INTER1200 inklusive selvstudier er ca. 40 timer (1,5 stp.).

 

 Læringsaktivitetene gjennomføres i tverrprofesjonelle studentgrupper.

Læringsutbytte

Etter gjennomført INTER1200 har studentene følgende læringsutbytter definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

·        har kunnskap om betydningen av anerkjennende kommunikasjon med barn og unge og deres foresatte

·         kan gjøre rede for barn og unges rett til deltakelse i beslutninger som gjelder dem

·         kan gjøre rede for betydningen avutforskende tilnærminger i samarbeid med barn og unge

 

Ferdigheter

Studenten

·         kan gjennomføre en hverdagslivsforankret samtale med barn og unge

·         kan kommunisere anerkjennende med foresatte

 

Generell kompetanse

Studenten

·        kan reflektere over egen rolle i utforskende samtale med barn, unge og deres foresatte

·        har en forståelse for betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og deres foresatte

Arbeids- og undervisningsformer

Digital samhandling er sentralt i undervisningen.  Studentene jobber i tverprofesjonelle grupper over to seminardager.  Studentgruppene skal samtale, reflektere, diskutere utvalgte case og gi hverandre tilbakemeldinger på arbeider.

 

Universitetets læringsplattform brukes for kommunikasjon, informasjon, kunnskapsinnhenting og kunnskapsutvikling. Studentene får tilgang til faglige tekster og/eller interaktive oppgaver, informasjon, pensum og caser på læringsplattformen.  

 

Studentene forventes å sette seg inn i ressursportalen for INTER1200 i forkant av de to seminardagene.

 

Gruppene blir tildelt en veileder som enten er vitenskapelig ansatte, masterstudenter fra aktuelle fagmiljøer ved universitetet, eller profesjonsutøvere fra praksisfeltet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent:

 

  • Innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10%. Loggen forutsetter deltakelse på seminar over to dager.