EPN

INTENPRA3 Praksisstudier i intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Studies in Intensive and Critical Care Nursing, Level 3
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Emnehistorikk

Innledning

Studenten skal gjennomføre praksisstudier ved intensivavdelinger som tilbyr respiratorbehandling, overvåkningsavdelinger, anestesiavdelinger og/eller akuttmottak. Studenten skal selvstendig ivareta intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder og ha handlingskompetanse i intensivsykepleie. Det forventes at studenten viser klar faglig fremgang, tar ansvar og i økende grad viser evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av intensivsykepleie.

Forkunnskapskrav

INTENPRA20/MINTPRA20 Praksisstudier i intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 2 må være bestått for å kunne påbegynne dette emnet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap innenfor intensivsykepleie og spesialisert innsikt i helt kompenserende sykepleie ved alvorlig svikt i pasientens vitale funksjoner

 • har avansert kunnskap om komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie

 • har avansert kunnskap om det å opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i intensivsykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 • kan anvende kunnskap på nye områder innen intensivsykepleie

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie

 • kan observere, vurdere og identifisere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende

 • kan forebygge komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie

 • kan redusere stress, smerte og ubehag ved avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie

 • kan opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet

 • kan anvende kunnskap om ernæring ved akutt og kritisk sykdom

 • kan anvende pedagogiske og fagdidaktiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter og omsorgspersoner fra ulike kulturer, og til egen faggruppe og andre i helseteamet

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen intensivsykepleie

Studenten kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder:

 • kan yte helt eller delvis kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens vitale organ eller organsystemer, som blant annet assistert respirasjon, assistert sirkulasjon, ernæringsbehandling og nyreerstattende behandling

 • kan identifisere og bedømme akutte situasjoner selvstendig, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes

 • kan ta initiativ til å avvenne pasienten fra helt eller delvis kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens vitale funksjoner

 • kan administrere og evaluere medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring for intensivpasienten

 • kan administrere og evaluere sedasjon av intensivpasienten

 • kan bruke og kontrollere medisinsk utstyr og har et reflektert forhold til denne teknologiens muligheter og begrensninger

 • kan utøve intensivsykepleie med respekt for pasientens autonomi, integritet og verdighet

 • kan samhandle med pasientens pårørende, vise dem respekt og omsorg og ivareta deres rettigheter

 • kan legge forholdene til rette for en verdig død når behandling ikke fører frem

 • kan reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig

 • kan sikre kontinuitet i pasientens behandling ved skriftlig og muntlig dokumentasjon

 • kan dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • har handlingskompetanse i intensivsykepleie

 • kan analysere relevante etiske problemstillinger innen intensivsykepleie med utgangspunkt i fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap

 • kan gjennomføre helt eller delvis kompenserende sykepleie ved alvorlig svikt i pasientens  ressurser for å ivareta sine grunnleggende behov

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor intensivsykepleie, både med spesialister og til allmenheten

 • kan samhandle med egen faggruppe og på tvers av faggrupper i behandlingen av pasienten

 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser i klinisk praksis

Innhold

 • Observasjoner og kliniske vurderinger ved alvorlig svikt i pasientens ressurser for å ivareta sine grunnleggende behov
 • Å forebygge komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie
 • Å redusere stress og lindre smerter og ubehag ved avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie
 • Kommunikasjon og samhandling med intensivpasienten og pårørende
 • Å forebygge og behandle intensivdelir
 • Helt og delvis kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens vitale funksjoner 
 • Helt og delvis kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens ressurser for å ivareta sine grunnleggende behov
 • Ernæring ved akutt og kritisk sykdom
 • Medisinsk utstyr
 • Når behandling ikke fører frem - palliativ fase
 • Skriftlig og muntlig dokumentasjon av intensivsykepleien
 • Undervisning og veiledning
 • Administrasjon og ledelse

Arbeids- og undervisningsformer

Simulering og praksisstudier med veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til vurdering i emnet må følgende være godkjent:

 • Konkretisering av læringsutbyttet for emnet.
 • Studenten skal levere minst en skriftlig vurdering per måned
 • Undervisning/veiledning til pasient.
 • Undervisning/veiledning til medstudenter.
 • Gjennomført AHLR-simulering x 2

Vurdering og eksamen

Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, studentens konkretisering av læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort av studenten i løpet av praksisperioden. 

Det er obligatorisk tilstedeværelse i praksisstudier. For at et praksisemne skal kunne vurderes til bestått, må studenten ha vært til stede minimum 90 % av den planlagte tiden i hvert praksisemneemne. Fravær utover 10 % må tas igjen etter avtale med faglærer og praksisstedet. Fravær utover 20 % medfører at praksisemnet vurderes til ikke bestått. Ved ikke bestått skal hele praksisperioden tas om igjen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ ikke bestått.

Sensorordning

Sensorordning: Summativ vurdering gjennomføres av én representant fra praksisstedet og én representant fra universitetet. Endelig vedtak om bestått/ ikke bestått fattes av universitetet.

Emneansvarlig

Emneoverlapp

INTENPRA3 og MINTPRA3 er 100% overlappende.