EPN

IDE6100 Design og idéutvikling Emneplan

Engelsk emnenavn
Design and idea development
Studieprogram
Videreutdanning for lærere i design, kunst og håndverk
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Design og idéutvikling skal belyse hvordan man gjennom arbeid med design kan utvikle kreativitet og skape fornyelse innen ulike områder. Det fokuseres på prosessen fra å registrere et behov, formulere kriterier, velge ulike metoder for idéutvikling, analysere marked og målgruppe, til selve formgivingen med tilpassing til ulike brukergrupper og til produksjon.

Studiet består av følgende to deler:

Del 1: Design og idéutvikling (10 studiepoeng)

Omhandler ulike problemstillinger knyttet til forskjellige designperspektiv og arbeidsmetoder.

Del 2: Fagdidaktikk (5 studiepoeng)

Omhandler ulike problemstillinger knyttet til design og idéutvikling som undervisningsområde i skolen.

Forkunnskapskrav

Bestått lærerutdanning eller bachelorgrad i visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende. Annen relevant bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng innen kunstfaglige emner, kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet, har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • sentrale emner og problemstillinger innen designfeltet
 • designprosessen - fra idé til ferdig produkt
 • metoder for utvikling av innovative og bærekraftige designløsninger

 

Ferdighet

Studenten 

 • kan formidle sentrale emner, problemstillinger, verktøy og metoder innen fagfeltet design
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen design, som for eksempel tegne og presentasjonsteknikker
 • kan identifisere ulike konseptuelle løsninger og utarbeide et eget konsept
 • kan planlegge og utvikle idéer frem til ferdig produkt eller tjeneste
 • kan anvende kreative metoder for utforming av god design og gode produktløsninger

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til designerens utfordringer og rolle i forhold til innovasjon og bærekraftige løsninger.
 • har kunnskap om designregistrering og patentbeskyttelse og kjenner til fremgangsmåten for søknad om registrering/patent.
 • kjenner til etiske problemstillinger knyttet til design og tilpassing til ulike brukergrupper
 • kan utveksle synspunkter og bidra til problematisering av design knyttet til etikk, miljø og kultur i skole og samfunn
 • har videreutviklet fagdidaktisk kompetanse og kan tilrettelegge undervisning i design og idéutvikling

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli gitt undervisning og veiledning i alle sentrale deler av fagområdet. Det forutsettes at studentene tilegner seg innsikt og ferdigheter gjennom varierte læringsformer som forelesninger, diskusjoner, veiledning, selvstudier og praktisk arbeid. Studentene skal arbeide med å analysere, vurdere, formulere og reflektere over faglige og metodiske problemstillinger, samt lede samtaler og holde egne innlegg.

Studiet gjennomføres på deltid over et semester. Undervisningen er lagt opp med tre til fem samlinger i semesteret. Studiet omfatter omlag 350 arbeidstimer for studenten. Av disse er omtrent 80 timer undervisning og veiledning med lærere på samlinger. De øvrige timer vil være arbeid individuelt og i grupper.

Det foretas også en løpende uformell vurdering av studentenes arbeider og innsats i forhold til studiets læringsutbytte. I vurdering av oppgaver underveis tar en sikte på å øve opp studentenes evne til å reflektere over praktiske og teoretiske tilnærmingsmåter. Den endelige formelle vurderingen skjer ved eksamen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Et arbeidskrav er et obligatorisk arbeid/en obligatorisk aktivitet som må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Arbeidskrav vurderes til Godkjent/Ikke godkjent .

Formålet med hvert enkelt arbeidskrav er at studentene selv skal erfare det som har vært gjennomgått på samlingen gjennom eget praktisk arbeid og utprøving. Ett arbeidskrav vil omfatte løsning av en gitt problemstilling gjennom anvendelse av relevante verktøy samt utprøving og erfaringsinnhenting ved egen arbeidsplass.

Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel legedokumentasjon, fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke innfrir arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for innfrielse av arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Studenter som samlet har mer enn 20 prosent fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse, får ikke anledning til å avlegge eksamen. Studenter som står i fare for å overskride fraværskvoten, får skriftlig melding om dette. I dette studiet er det obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Studenter som får vurderingen Ikke godkjent på hele eller deler av arbeidskravet avtaler selv ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer.

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav/obligatorisk aktivitet:

 • Oppgaver gis på samlinger og i mellomperiodene. Det gis til sammen fem arbeidskrav.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studentene kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse:

 • faglige innføringer og demonstrasjoner
 • felles faglige drøftinger og vurderinger underveis og til slutt i forhold til studieoppgaver: erfaringsinnhenting i bedrifter og skoler og gruppe- og prosjektarbeid

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er todelt:

1. Muntlig prosjektoppgave som kan gjennomføres i grupper eller individuelt. Prosjektoppgaven skal bestå av følgende to komponenter:

 • En modell/prototyp i valgfritt modellmateriale, basert på et eget utviklet konsept, samt dokumentasjon av designutviklingsprosessen. Skriftlig begrunnelse for de valg som er gjort underveis, basert på valgt målgruppe og målsetting for oppgaven.
 • En muntlig presentasjon av prosjektoppgaven for medstudenter og faglærer.

Muntlig prosjektoppgave teller 60 prosent av sluttkarakteren.

Muntlig eksamen kan ikke påklages. 

2.   En individuell skriftlig oppgave

I form av et refleksjonsnotat (om lag 2000 ord sider) basert på eget arbeid med prosjektoppgaven og læringsprosessen gjennom studiet.

Individuell skriftlig oppgave teller 40 prosent av sluttkarakteren.

Eksamensresultat på den skriftlige oppgaven kan påklages. 

Begge eksamensdeler må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emne. De to eksamensdelene gir én sammenlagt sluttkarakter. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Del 1: To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Del 2: Én intern og én ekstern sensor.

Opptakskrav

Målgruppe

Målgruppe for studiet er lærere i videregående opplæring, folkehøgskole og grunnskolen.

Opptakskrav

Bestått faglærerutdanning eller bachelorgrad innen visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende. Det kreves til sammen 60 studiepoeng innen disse fagene. Annen relevant utdanning tilsvarende bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng, innen kunstfaglige emner, kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering.