Emneplan forFYSIO1100 Anatomi

Innledning

Anatomi beskriver og forklarer hvordan ulike vevstyper og organsystemer er bygget opp og fungerer. I fysioterapi forstås kroppen som en funksjonell enhet. Grunnleggende kunnskap om kroppens oppbygging og funksjonsevne, samt samspillet mellom disse er nødvendig for fysioterapeuter. Det gir grunnlag for å undersøke struktur i ulike vev, funksjon i muskelskjelettsystemet og analysere bevegelse og aktiviteter. Emnet består av fagområdet anatomi i rammeplanen.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive og gjøre rede for kroppens anatomiske strukturer, oppbygging, og funksjon 
 • kan gjøre rede for sentralnervesystemets oppbygging og funksjon, herunder smertefysiologi 
 • kan gjøre rede for forholdet mellom det perifere, sentrale og autonome nervesystemets oppbygging og funksjon, og kroppen som funksjonell enhet.
 • kan gjøre rede for nervesystemets plastisitet og evne til restitusjon etter skade
 • kan gjøre rede for muskel-, skjelett- og nervesystem med vekt på kroppen som sensoriskmotorisk enhet
 • kan gjøre rede for sanseapparatets struktur og funksjon

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan identifisere anatomiske strukturer på anatomiske preparater
 • kan palpere og identifisere anatomiske strukturer på kroppens overflate
 • kan utføre og begrunne enkle funksjonsundersøkelser  
 • forholder seg respektfullt ved håndtering av anatomiske preparater

Generell kompetanse

Studenten

 • forholder seg respektfullt til menneskekroppen ved undersøkelser

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert som veksling mellom forelesninger, ferdighetstrening, demonstrasjoner av humane makroskopiske preparater og selvstudier. De delene av ferdighetstreningen som omfatter funksjons- undersøkelser og studier av humane preparater, foregår ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.    

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent:

 • Stasjonstest i makroanatomi inntil 30 minutter

Faglærer vurderer til godkjent/ ikke godkjent.

Vurdering og eksamen

Eksamensinnhold: Læringsutbyttene.

Eksamensform: Individuell muntlig eksamen, inntil 20 minutter.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Alle besvarelser vurderes av to sensorer. 15 prosent vurderes av én ekstern og én intern sensor. De øvrige vurderes av to interne sensorer.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Anatomy
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i fysioterapi
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Pensum
HØST 2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i fysioterapi
Emnehistorikk