EPN

FYBPRA1 Klinisk fysioterapi - I Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Placement - I
Studieprogram
Bachelorstudium i fysioterapi
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er et praksisemne som inneholder den første av to praksisperioder i 3.studieår. Praksisstudiene gjennomføres ved en institusjon i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. I løpet av praksisperioden skal studenten erfare kravene som stilles til fagutøvelse i fysioterapi, og studenten skal delta i den daglige virksomheten på praksisstedet. Studenten skal få erfaring i personsentrert og kunnskapsbasert fysioterapi.

Forkunnskapskrav

Bestått første og andre studieår eller tilsvarende

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • redegjøre for den helsefremmende og sykdomsforebyggende betydningen av hygiene og smittevern
 • redegjøre for lover og forskrifter som er aktuelle for virksomheten ved tjenestestedet
 • beskrive tjenestestedets faglige forankring og hvordan tjenestestedet beskriver hensikten med sin egen virksomhet

Ferdighet

Studenten kan

 • innhente relevant informasjon i samtale med pasienten og i øvrige undersøkelsessituasjoner
 • begrunne valg av undersøkelsesmetoder og standardiserte tester med utgangspunkt i pasientens kliniske tilstand og funksjonsnivå
 • skriftlig presentere det kliniske resonnementet som ligger til grunn for kliniske beslutninger i pasientbehandlingen, og reflektere over den kliniske usikkerheten
 • muntlig presentere for veileder begrunnelse for de kliniske beslutningene som gjelder valg av tiltak i pasientbehandlingen
 • utøve personsentrert fysioterapi informert av forskning, erfaringsbasert kunnskap og pasientens perspektiv
 • fortløpende evaluere pasientens respons på behandling og andre tiltak gjennom behandlingsforløpet, og drøfte med veileder behov for å justere tiltak
 • kartlegge mestringsressurser og mestringsstrategier hos pasienter i mestrings- og endringsprosesser og drøfte implikasjoner for tiltak
 • vurdere behov for aktuelle ortopediske og tekniske hjelpemidler, og foreslå og begrunne tiltak for tilrettelegging av omgivelser for å fremme bevegelse, funksjon og deltakelse
 • bidra i et personsentrert tverrprofesjonelt samarbeid, og anvende grunnleggende kunnskap om samarbeidende helsepersonells kompetanseområder og vise respekt for deres ansvar
 • reflektere over aspekter ved verbal og ikke-verbal kommunikasjon i møte med pasienter, pårørende og profesjonelle samarbeidspartnere, og identifisere utfordringer, mulige tilpasninger og eget læringsbehov          
 • dokumentere undersøkelse, tiltak, vurderinger og beslutninger i pasientjournal og oppdatere journalen i henhold til gjeldende retningslinjer og forskrift om pasientjournal
 • reflektere over faktorer i arbeidsmiljøet ved praksisstedet som kan påvirke egen helse og livskvalitet
 • planlegge og prioritere oppgaver innenfor arbeidsdagen-/uken, og følge opp avtaler

Generell kompetanse

Studenten kan

 • vise respekt, omsorg og empati i samhandling med pasienter/brukere/pårørende
 • anvende kunnskap om inkludering og likestilling i eget bidrag for å yte likeverdige og ikke-diskriminerende tjenester for alle grupper i samfunnet uavhengig av kjønn, etnisitet, språk, religion og livssyn, funksjonsnivå, sosial bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder
 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger som oppstår i møter med pasienter og reflektere over egne holdninger og atferd
 • utføre arbeidsoppgaver i tråd med krav til faglig forsvarlighet, gjeldende lovverk, virksomhetens reglement og personalhåndbok (inkl påkledning, hygiene, smittevern)
 • ta initiativ til å drøfte med veileder behov for å henvise pasienter til samarbeidspartnere
 • reflektere over egen fagutøvelse og kompetansenivå og drøfte personlig utvikling og læringsmål med veileder

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter selvstudie, tverrprofesjonell samarbeidslæring og ekstern veiledet praksis.

Studenten har 9 uker veiledet praksis i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. I forkant av midtveisvurderingen skal studenten demonstrere en praktisk gjennomføring av en undersøkelse og/eller behandling, begrunnelse av kliniske valg og refleksjon over egen fagutøvelse, samt drøfting av valg med praksisveileder og kontaktlærer og eventuelt medstudenter (inntil 2 timer).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen/vurdering må følgende være godkjent:

 • innlevert loggbok med minst to anonymiserte hendelser fra praksisperioden
 • individuelt fagnotat etter gitte kriterier, inntil 700 ord (+/- 10 prosent). Arbeidskravet er gjenstand for faglig vurdering.
 • praktisk gjennomføring av undersøkelse og/eller behandling, begrunnelse av kliniske valg og refleksjon over egen fagutøvelse, samt drøfting av valg med praksisveileder og kontaktlærer, gjennomføres innenfor siste 2 uker av praksisperioden, inntil 2 timer. Arbeidskravet er gjenstand for faglig vurdering.

Vurdering og eksamen

Vurderte praksisstudier: Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, og den løpende vurderingen som er gjort av studenten gjennom praksisperioden.

For å kunne vurdere studenten i praksisstudier kreves det nok tilstedeværelse (90 prosent). For mer informasjon, se generell del av programplanen om vurdering av praksisstudier.

Ny vurdering: «Ikke bestått» praksis innebærer normalt at studenten må ta hele praksisperioden på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant

Vurderingsuttrykk

Bestått - Ikke bestått

Sensorordning

Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder og kontaktlærer. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått praksis fattes av universitetet.

Emneoverlapp

15 studiepoeng overlapp med FYSIOPRA- og MENDIPRA Kunnskapsbasert praksis i fysioterapi.