EPN

FYB3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor’s Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i fysioterapi
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fysioterapeuter arbeider innenfor et komplekst helse- og velferdssystem, og samfunnet forventer at fysioterapeuter kan bidra i tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende prosesser for å heve kvaliteten i tverrprofesjonelt arbeid og/eller fysioterapeutisk virksomhet. Gjennom arbeidet med bachelorprosjektet får studenten erfaring med fordypning innenfor et avgrenset område, og mulighet for å utvikle kompetanse som er nødvendig for å kunne samarbeide i grupper som skal bidra i fagutvikling. Utover evne til å samarbeide i fagfellesskap og delta i akademisk diskusjon stiller fagutviklingsprosesser krav til kritisk tenkning, strukturert arbeid, og kunnskap om hvordan gå fram for å implementere ny kunnskap i praksis. Detaljerte retningslinjer for bacheloroppgaven publiseres i universitetets læringsplattform.

Forkunnskapskrav

Bestått første og andre studieår eller tilsvarende

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • beskrive teori og resultater fra oppdatert forskning relatert til bacheloroppgavens tema

Ferdighet

Studenten kan

 • utarbeide en prosjektskisse som konkretiserer tidsplan og hvordan bachelorprosjektet skal gjennomføres med tilgjengelige ressurser
 • formulere en tydelig problemstilling som er mulig å besvare innenfor prosjektets ramme
 • utdype problemstillingens relevans for fysioterapi, og som bakgrunn for prosjektet, redegjøre for kunnskapsstatus og kunnskapshull innenfor det tematiske området problemstillingen er relatert til
 • formulere konkrete forskningsspørsmål med utgangspunkt i problemstillingen og presentere teori som skal brukes i drøftingen
 • besvare problemstillingen i en tydelig konklusjon basert på presentasjon av empirisk materiale, og aktiv bruk av empiri og teori i drøftingen av problemstillingen/forskningsspørsmålene
 • begrunne valg av metode for datainnsamling og valg av kilder (databaser/litteratur), og dokumentere systematiske litteratursøk eller andre metoder for innhenting av data
 • gjennomføre prosjektet i tråd med vitenskapelige kriterier og retningslinjer for forskningsetikk og personvern
 • drøfte persondatabehandling med veileder og gjennomføre risikovurdering av datahåndteringen dersom persondata skal håndteres

Generell kompetanse

Studenten kan

 • redegjøre for konklusjonens implikasjoner for fysioterapeuters fagutøvelse, reflektere over kunnskapsbehovet innenfor feltet, og presentere problemstillinger for fremtidige prosjekter innenfor det tematiske området
 • formidle prosjektet i skriftlig akademisk form og i tråd med gjeldende kriterier for åpenhet om den metodiske gjennomføringen av prosjektet
 • reflektere over styrker og svakheter ved anvendelse av valgte metoder i prosjektgjennomføringen
 • dokumentere gjennomføring av prosjektet og refleksjoner over samarbeidet i en prosjektlogg

Arbeids- og undervisningsformer

Bacheloroppgaven utføres normalt i grupper på 2-3 studenter. Ved prosjekter som har en tverrprofesjonell tematikk kan prosjektgruppen inkludere en student fra et annet bachelorprogram, dersom emneansvarlig ved begge program godkjenner dette.

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, seminarer, veiledning og selvstudie i prosjektgruppen. Ved oppstart arrangeres det prosjektskisseseminarer, inkludert et halvdags seminar med fremlegg av prosjektskissen og tilbakemelding på medstudenters prosjektskisse. Midtveis i prosjektperioden samles studentene for å presentere foreløpig prosjektstatus, samt gi medstudenter innspill til videre prosjektgjennomføring.

Studentene får tildelt veileder etter å ha levert prosjektskisse. Veiledning gis på grunnlag av skriftlig prosjektmateriale og konkrete spørsmål innsendt av studentgruppen i forkant av veiledningstime. Hver gruppe får to (2) timer veiledning på prosjektskissen under seminarene, og tre (3) timer individuell prosjektveiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • deltakelse på seminar i forbindelse med fremlegg av prosjektskissen (halv dag).
 • prosjektskisse etter nærmere gjeldende kriterier. Prosjektskissen er gjenstand for faglig vurdering, og må være godkjent før prosjektarbeidet igangsettes.
 • fremlegg på midtveisseminar av prosjektstatus og eventuell risikovurdering av persondatahåndtering

Vurdering og eksamen

Skriftlig bacheloroppgave i gruppe på 2-3 studenter, 6000 ord (+/- 10 %)

Ny og utsatt eksamen: Dersom bacheloroppgaven vurderes til F, har studenten rett til å levere inn omarbeidet versjon én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala: A-F

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 % av besvarelsene. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

15 studiepoeng overlapp med FYSIO3900 og MENDI3900.