EPN

FYB3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor’s Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i fysioterapi
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fysioterapeuter arbeider innenfor et komplekst helse- og velferdssystem, og samfunnet forventer at fysioterapeuter kan bidra i tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende prosesser for å heve kvaliteten i tverrprofesjonelt arbeid og/eller fysioterapeutisk virksomhet. Gjennom arbeidet med bachelorprosjektet får studenten erfaring med fordypning innenfor et avgrenset område, og mulighet for å utvikle kompetanse som er nødvendig for å kunne samarbeide i grupper som skal bidra i fagutvikling. Utover evne til å samarbeide i fagfellesskap og delta i akademisk diskusjon stiller fagutviklingsprosesser krav til kritisk tenkning, strukturert arbeid, og kunnskap om hvordan gå fram for å implementere ny kunnskap i praksis. Detaljerte retningslinjer for bacheloroppgaven publiseres i universitetets læringsplattform.

Forkunnskapskrav

Bestått første og andre studieår eller tilsvarende

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • beskrive teori og resultater fra oppdatert forskning relatert til bacheloroppgavens tema

Ferdighet

Studenten kan

 • utarbeide en prosjektskisse som konkretiserer tidsplan og hvordan bachelorprosjektet skal gjennomføres med tilgjengelige ressurser
 • formulere en tydelig problemstilling som er mulig å besvare innenfor prosjektets ramme
 • utdype problemstillingens relevans for fysioterapi, og som bakgrunn for prosjektet, redegjøre for kunnskapsstatus og kunnskapshull innenfor det tematiske området problemstillingen er relatert til
 • formulere konkrete forskningsspørsmål med utgangspunkt i problemstillingen og presentere teori som skal brukes i drøftingen
 • besvare problemstillingen i en tydelig konklusjon basert på presentasjon av empirisk materiale, og aktiv bruk av empiri og teori i drøftingen av problemstillingen/forskningsspørsmålene
 • begrunne valg av metode for datainnsamling og valg av kilder (databaser/litteratur), og dokumentere systematiske litteratursøk eller andre metoder for innhenting av data
 • gjennomføre prosjektet i tråd med vitenskapelige kriterier og retningslinjer for forskningsetikk og personvern
 • drøfte persondatabehandling med veileder og gjennomføre risikovurdering av datahåndteringen dersom persondata skal håndteres

Generell kompetanse

Studenten kan

 • redegjøre for konklusjonens implikasjoner for fysioterapeuters fagutøvelse, reflektere over kunnskapsbehovet innenfor feltet, og presentere problemstillinger for fremtidige prosjekter innenfor det tematiske området
 • formidle prosjektet i skriftlig akademisk form og i tråd med gjeldende kriterier for åpenhet om den metodiske gjennomføringen av prosjektet
 • reflektere over styrker og svakheter ved anvendelse av valgte metoder i prosjektgjennomføringen
 • dokumentere gjennomføring av prosjektet og refleksjoner over samarbeidet i en prosjektlogg

Arbeids- og undervisningsformer

 • selvstudie i prosjektgruppe
 • prosjektskisseveiledning, 2 timer per gruppe
 • prosjektveiledning, 3 timer per gruppe
 • prosjektskisseworkshop
 • seminar

Bacheloroppgaven utføres normalt i grupper på 2-3 studenter. Dersom prosjektet har en tverrprofesjonell tematikk kan prosjektgruppen også inkludere en student fra et annet bachelorprogram dersom emneansvarlig ved begge program godkjenner dette. Studentene samles til seminar i løpet av prosjektperioden. Midtveis samles studentene for å presentere foreløpig prosjektstatus, samt gi medstudenter innspill til videre prosjektgjennomføring

Studentene får tildelt veileder etter å ha levert prosjektskisse for oppgaven. Veiledning gis på grunnlag av skriftlig prosjektmateriale og konkrete spørsmål innsendt av studentgruppen i forkant av veiledningstime.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • deltakelse på workshop i forbindelse med prosjektskissen (halv dag).
 • prosjektskisse etter nærmere gjeldende kriterier. Prosjektskissen er gjenstand for faglig vurdering, og må være godkjent før prosjektarbeidet igangsettes.
 • fremlegg på midtveisseminar av prosjektstatus og eventuell risikovurdering av persondatahåndtering

Vurdering og eksamen

Skriftlig bacheloroppgave i gruppe på 2-3 studenter, 6000 ord (+/- 10 prosent)

Ny og utsatt eksamen: Dersom bacheloroppgaven vurderes til F, har studenten rett til å levere inn omarbeidet versjon én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala: A-F

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 15 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

15 studiepoeng overlapp med FYSIO3900 og MENDI3900.