EPN

FYB3000 Kompleksitet og mangfold i fysioterapi Emneplan

Engelsk emnenavn
Complexity and Diversity in Physiotherapy Practice
Studieprogram
Bachelorstudium i fysioterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I fagutøvelsen møter fysioterapeuter et mangfold av mennesker med utfordringer og problemstillinger av svært ulik kompleksitet. Kanskje opplever fysioterapeuten det spesielt krevende dersom pasienten har en sjelden diagnose, har et sammensatt sykdomsbilde, lider av rusavhengighet, har vanskelige levekår, har redusert samtykkekompetanse eller manglende evne til å kommunisere. Gjennom erfaringer fra pasientmøter kan fysioterapeuter tilegne seg kompetanse som kan bli viktig erfaringsbasert kunnskap i møte med «nye» pasienter. 

Kollektiv kunnskapsbygging og faglig erfaringsutveksling har en sentral rolle i livslang læring, og et overordnet formål for læringsaktivitetene i dette emnet er å aktivere og dele praksiserfaringer. I emnet skal studentene også utforske hvilken rolle fysioterapeuter har i møte med pasienter i et samfunn hvor teknologi stadig endrer hvordan vi kommuniserer, hvordan individers miljø kan tilpasses, og hvordan det skapes muligheter for individers deltakelse.

I tillegg skal studentene delta i det tverrprofesjonelle undervisningsopplegget INTER1300. For nærmere beskrivelse av INTERACT, se https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact 

INTER1300 «Tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn og unge» (1,5 studiepoeng), utgjør den tredje modulen i universitetets undervisningsopplegg INTERACT. INTER1300 handler om å få økt bevissthet og kunnskap om hvordan man som framtidig profesjonsutøver kan samarbeide med andre profesjoner om og med barn, unge og deres foresatte. Utfordringer og muligheter i et slikt samarbeid inngår i denne modulen. Eksempler fra studentens praksisperioder vil være en sentral del av dette. I denne modulen vil det være et særlig fokus på barn og unge med utfordringer.

Forkunnskapskrav

Bestått første og andre studieår eller tilsvarende

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne og INTER1300 har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse (INTER1300 ivaretar læringsutbyttebeskrivelser markert med to stjerner (**)):

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for ulike tverrprofesjonelle samarbeidsmåter i praksisfeltet**
 • gjøre rede for utfordringer og muligheter i tverrprofesjonelle samarbeidsprosesser**
 • redegjøre for hvordan omsorgssvikt, vold, overgrep, rus og sosioøkonomiske ulikheter kan ha betydning for helse

Ferdighet

Studenten kan

 • med utgangspunkt i eksempler fra egen praksis analysere og vurdere tverrprofesjonelle samarbeidsprosesser om og med barn og unge med utfordringer**
 • etablere et tverrprofesjonelt samarbeid for og med barn, unge og deres foresatte**
 • innhente forskningsbasert kunnskap og drøfte gyldigheten av denne kunnskapen med utgangspunkt i en kompleks pasientkasuistikk
 • reflektere over hvordan tidligere praksiserfaringer påvirker kunnskapsgrunnlaget for egne kliniske beslutninger
 • diskutere helse, deltakelse og universell utforming i lys av menneskerettigheter og demokratiske prinsipper
 • reflektere over utfordringer, dilemmaer og muligheter i fysioterapi for personer med rusavhengighet, og personer med et komplekst sykdomsbilde (psykiatri, geriatri, sammensatte lidelser) som har overlevd alvorlige sykdommer og personer som har ettervirkninger etter medisinsk/kirurgisk behandling
 • sammenlikne modeller for pasientforløp for pasienter/brukere med behov for koordinerte tjenester, og drøfte utfordringer i tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid innen behandling, rehabilitering og habilitering
 • drøfte utfordringer i fysioterapitjenester, og identifisere behov for kvalitetsforbedring og foreslå strategier for implementering av aktuell kunnskapsbasert praksis i tjenesten
 • utforske og drøfte hvordan teknologi som fremmer bevegelse, deltakelse og livskvalitet kan inngå i pasientsentrerte habiliterings- eller rehabiliteringstiltak
 • anvende digital teknologi som fremmer kommunikasjon og samhandling
 • anvende relevant kunnskap for å identifisere og følge opp mennesker som er utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep og henvise videre ved behov. Videre kan kandidaten samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep
 • anvende relevant kunnskap for å ivareta barn og unge som har behov for behandling og/eller tjenester, og sikre deres medvirkning og rettigheter
 • presentere et sammendrag av bacheloroppgaven muntlig eller visuelt (poster eller digitalt)

Generell kompetanse

Studenten har

 • en forståelse av grunnlaget for og nødvendigheten av tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn, unge og deres foresatte og av eget profesjonelt bidrag i samarbeidet**

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter selvstudier, gruppepresentasjoner, seminar, praktisk ferdighetstrening og forelesninger.

I INTER1300 «Tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn, unge og familiene deres» inngår to felles seminardager, digitale læringsressurser og oppgaver knyttet til tverrprofesjonelt gruppearbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

Obligatorisk aktivitet:

 • muntlig gruppepresentasjon eller posterpresentasjon under bachelorkonferansen. Gruppen presenterer bachelorprosjektet, eller annet prosjekt gjennomført i løpet av studiet, inntil 10 minutter

 • gruppefremlegg i seminar, inntil 7 minutter, 3-5 studenter per gruppe

Arbeidskrav knyttet til INTER1300:

 • innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10 %. For å kunne skrive loggen, må studenten først ha deltatt på seminar over to dager. 

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i pasientkasuistikker, inntil 20 minutter. Eksamensoppgaven utleveres 2 dager i forkant av eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Loggbok fra praksis

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to sensorer ved muntlig eksamen. Ekstern sensor vurderer minimum 20 % av studentene.

Emneoverlapp

Ingen overlapp med emner i gammel plan.