EPN

FYB2300 Helse og deltakelse gjennom livsløpet - II Emneplan

Engelsk emnenavn
Health and Participation Throughout the Life Span - II
Studieprogram
Bachelorstudium i fysioterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet har i likhet med FYB2100 fokus på folkehelse og helse i et livsløpsperspektiv, og en viktig del av fagutøvelsen er å fremme helse og deltakelse for individer med ulik funksjon og helsetilstand. Fysioterapeuter må kunne innhente informasjon om fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold som kjennetegner de arenaene der menneskene lever sine liv. Sentrale arenaer er hjem, arbeidsplass, skole og barnehage, og dette kan være relevante arenaer for rehabilitering, habilitering og helsefremmende arbeid. Fysioterapeuter må også ivareta helsemessige utfordringer til for eksempel personer som står utenfor arbeidslivet som rusavhengige og bostedsløse, eller har en funksjonshemming som hindrer deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

I tillegg skal studentene delta i det tverrfaglige undervisningsopplegget INTER1200. For nærmere beskrivelse av INTERACT, se https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact

INTER 1200 "Kommunikasjon med barn og unge» (1,5 studiepoeng) utgjør den andre modulen i universitetets undervisningsopplegg INTERACT. INTER1200, gir studentene økt kunnskap om kommunikasjon og samhandling med barn og unge og deres foresatte.  Som i INTER 1100 får studentene trening i å samhandle med studenter fra andre profesjonsutdanninger om temaer knyttet til barn og unges hverdag.

Forkunnskapskrav

Bestått første studieår eller tilsvarende

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne og INTER1200 har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse (INTER1200 ivaretar læringsutbyttebeskrivelser markert med to stjerner (**)). 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om betydningen av anerkjennende kommunikasjon med barn, unge og deres foresatte**
 • kan gjøre rede for barn og unges rett til deltakelse i beslutninger som gjelder dem**
 • kan gjøre rede for betydningen av utforskende tilnærminger i samarbeid med barn og unge**
 • kan redegjøre for standardiserte verktøy som anvendes i kartlegging av barns aktivitet, deltakelse og livskvalitet
 • kan redegjøre for habilitering som kunnskapsområde, og reflektere over muligheter og utfordringer relatert til de tverrprofesjonelle og tverrsektorielle prosessene, både i kommune- og spesialisttjenesten

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjennomføre en hverdagslivsforankret samtale med barn og unge**
 • kommunisere anerkjennende med foresatte**
 • innhente informasjon om folkehelsetilstanden på kommunenivå, og drøfte faktorer som påvirker folkehelsen og som kan forklare sosial ulikhet i helse
 • kartlegge faktorer i et arbeids- eller skolemiljø som fremmer og hemmer ansattes/elevers helse, og påvirker mulighet for deltakelse
 • foreslå tiltak som fremmer folkehelse og sosial inkludering blant barn i et mangfoldig samfunn, og drøfte tiltakene i lys av atferdsteori og etikk
 • planlegge og begrunne tiltak som fremmer helse og arbeidsinkludering i et mangfoldig samfunn
 • reflektere over hvordan en persons livserfaringer og kulturelle bakgrunn kan komme til uttrykk gjennom kroppslig uttrykk og bevegelse
 • veilede fysioterapeutstudenter i veileder-/instruktørrollen
 • foreslå og begrunne tiltak i tverrprofesjonell habilitering og reflektere over innvirkning på deltakelse på arenaer som er viktige for individet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan presentere gjennomføring og erfaringer fra et praksisprosjekt
 • kan reflektere over egen rolle i utforskende samtale med barn, unge og deres foresatte**
 • har en forståelse for betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og deres foresatte**

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter selvstudier, oppgaver, seminar, ferdighetstrening, forelesninger og praksisstudier.

Studentene skal i en periode gjennomføre prosjektbasert praksis, til sammen 30 timer. Prosjektbasert praksis gjennomføres på en arena der en fysioterapeut vil kunne bidra med kompetanse og tiltak innen forebyggende og helsefremmende arbeid. Eksempler på slike arenaer er frisklivssentraler, bydelshus, barnehage, skoler og helsestasjon, og ulike arenaer i arbeidslivet der bedriftshelsetjenesten kan være representert. Hensikten med prosjektbasertpraksis er at studenten skal få et større innblikk i faktorer som fremmer helse og funksjon, samt utforme og foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak på gruppe- og samfunnsnivå. Prosjektbasert praksis leder frem til en prosjektoppgave som inngår i eksamen.

INTER1200:Digital samhandling er sentralt i undervisningen. Studentene jobber i tverprofesjonelle grupper over to seminardager.  Studentgruppene skal samtale, reflektere, diskutere utvalgte case og gi hverandre tilbakemeldinger. For nærmere beskrivelse av INTERACT, se https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til avsluttende vurdering må følgende være godkjent:

 • minimum 80 % tilstedeværelse i undervisning som er angitt som «obligatorisk tilstedeværelse» i timeplanen
 • individuell logg fra prosjektbasert praksis, 500 ord (+/- 10 %).

Arbeidskrav knyttet til INTER1200: 

 • Innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord (+/- 10 %). For å kunne skrive loggen, må studenten først ha deltatt på seminar over to dager. 

Vurdering og eksamen

Prosjektbasert eksamen i gruppe på 2-3 studenter, basert på prosjektbasert praksis innen «oppvekst, arbeidsliv og folkehelse». Omfang 1400 ord (+/- 10 %).). Studentene jobber med prosjektoppgaven i store deler av emneperioden.  

Ny og utsatt eksamen: Dersom oppgaven vurderes til karakteren F (ikke bestått), har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillat så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 % av besvarelsene. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med FYSIO2200 Forebygging, behandling, rehabilitering og habilitering - spesifikke pasient-/brukergrupper og MENDI2200 Folkehelse, fysisk aktivitet og bevegelse.