EPN

FYB2300 Helse og deltakelse gjennom livsløpet - II Emneplan

Engelsk emnenavn
Health and Participation Throughout the Life Span - II
Studieprogram
Bachelorstudium i fysioterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet har i likhet med FYB2100 fokus på folkehelse og helse i et livsløpsperspektiv, og en viktig del av fagutøvelsen er å fremme helse og deltakelse for individer med ulik funksjon og helsetilstand. Fysioterapeuter må kunne innhente informasjon om fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold som kjennetegner de arenaene der menneskene lever sine liv. Sentrale arenaer er hjem, arbeidsplass, skole og barnehage, og dette kan være relevante arenaer for rehabilitering, habilitering og helsefremmende arbeid. Fysioterapeuter må også ivareta rettigheter til personer som lever i utenforskap, for eksempel personer som står utenfor arbeidslivet. Veiledning og behandling av enkeltindivider i gruppeaktiviteter er en viktig ferdighet for fysioterapeuter, og i praksisstudier i dette emnet får studentene erfaring i veilederrollen og gruppeledelse.  

I tillegg skal studentene delta i det tverrfaglige undervisningsopplegget INTER1200.

INTER 1200 “Kommunikasjon med barn og unge» (1,5 studiepoeng) utgjør den andre modulen i universitetets undervisningsopplegg INTERACT. INTER1200, gir studentene økt kunnskap om kommunikasjon og samhandling med barn og unge og deres foresatte.  Som i INTER 1100 får studentene trening i å samhandle med studenter fra andre profesjonsutdanninger om temaer knyttet til barn og unges hverdag.

Forkunnskapskrav

Bestått første studieår eller tilsvarende

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne og INTER1200 har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse (INTER1200 ivaretar læringsutbyttebeskrivelser markert med to stjerner (**). Læringsutbytter merket med tre stjerner (***) vurderes i veiledet praksis):

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om betydningen av anerkjennende kommunikasjon med barn, unge og deres foresatte**
 • kan gjøre rede for barn og unges rett til deltakelse i beslutninger som gjelder dem**
 • kan gjøre rede for betydningen av utforskende tilnærminger i samarbeid med barn og unge**
 • kan redegjøre for standardiserte verktøy som anvendes i kartlegging av barns aktivitet, deltakelse og livskvalitet
 • kan redegjøre for habilitering som kunnskapsområde, og reflektere over muligheter og utfordringer relatert til de tverrprofesjonelle og tverrsektorielle prosessene, både i kommune- og spesialisttjenesten

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjennomføre en hverdagslivsforankret samtale med barn og unge**
 • kommunisere anerkjennende med foresatte**
 • veilede og instruere aktivitets- og bevegelsesgrupper og ivareta enkeltdeltakere og begrunne tilpasningen av øvelsene/opplegget med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå***
 • innhente informasjon om folkehelsetilstanden på kommunenivå, og drøfte faktorer som påvirker folkehelsen og som kan forklare sosial ulikhet i helse
 • kartlegge faktorer i et arbeids- eller skolemiljø som fremmer og hemmer ansattes/elevers helse, og påvirker mulighet for deltakelse
 • foreslå tiltak som fremmer folkehelse og sosial inkludering blant barn i et mangfoldig samfunn, og drøfte tiltakene i lys av atferdsteori og etikk
 • planlegge, begrunne og gjennomføre tiltak som fremmer helse og arbeidsinkludering i et mangfoldig samfunn
 • reflektere over hvordan en persons livserfaringer og kulturelle bakgrunn kan komme til uttrykk gjennom kroppslig uttrykk og bevegelse
 • veilede fysioterapeutstudenter i veileder-/instruktørrollen
 • foreslå og begrunne tiltak i tverrprofesjonell habilitering og reflektere over innvirkning på deltakelse på arenaer som er viktige for individet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan presentere gjennomføring og erfaringer fra et praksisprosjekt
 • kan reflektere over egen rolle i utforskende samtale med barn, unge og deres foresatte**
 • har en forståelse for betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og deres foresatte**

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter selvstudier, oppgaver, seminar, ferdighetstrening, forelesninger og praksisstudier.

Studenten har i en periode veiledet praksis. I denne perioden er 12 timer avsatt til ledelse av bevegelse- og aktivitetsgrupper, og 18 timer er avsatt til praksisforberedelse/-etterarbeid. Totalt 30 timer.  Øvrig praksis i emnet er erfaringspraksis knyttet til viktige arenaer for «oppvekst» og til «arbeidslivet»

Se INTERACTs hjemmeside for mer utfyllende beskrivelse av innholdet i INTER 1200

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til avsluttende vurdering del 1 må følgende være godkjent:

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse i undervisning som er angitt som «obligatorisk tilstedeværelse» i timeplanen

 • individuelt fagnotat basert på veiledet praksis, omfang 700 ord (+/-10 prosent). Arbeidskravet er gjenstand for faglig vurdering.

 

Arbeidskrav knyttet til INTER1200: 

 • Innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10%. For å kunne skrive loggen, må studenten først ha deltatt på seminar over to dager. 

Vurdering og eksamen

Kombinert vurdering:

Del 1) Hjemmeeksamen i gruppe på 2-4 studenter: Skriftlig rapport om «oppvekst og arbeidsliv» basert på erfaringspraksis på inntil tre dager, omfang 1400 ord (+/-10 prosent). Eksamensperioden går parallelt med undervisningsaktivitet i semesteret.

Del 2) Vurderte praksisstudier: Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttene markert med tre stjerner (***) og den løpende vurderingen som er gjort av studenten gjennom praksisperioden. Omfang: Veiledning og ledelse av deltakere i bevegelses- og aktivitetsgruppe utgjør totalt 12 timer.

For å kunne vurdere studenten i praksisstudier kreves det nok tilstedeværelse (90 prosent). For mer informasjon, se generell del av programplanen om vurdering av praksisstudier.

Både del 1 og del 2 må være bestått for å bestå emnet.

Ny vurdering/eksamen: Dersom studenten ikke består en av delene må denne delen tas på nytt. Ved karakteren F på del 1 hjemmeeksamen, har studenten(e) anledning til å levere bearbeidet besvarelse én gang. Ikke bestått del 2 praksis innebærer normalt at studenten må ta hele praksisperioden på nytt.

Det kan fremsettes klage over karakterfastsetting på del 1 hjemmeeksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1) Alle hjelpemidler er tillat så lenge regler for kildehenvisning følges.

Del 2) Ikke relevant

Vurderingsuttrykk

Del 1: Gradert skala A-F.

Del 2: Bestått-ikke bestått

Gradert skala kommer til uttrykk på vitnemålet, basert på del 1.

Sensorordning

Del 1: Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 15 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Del 2: Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder, og eventuelt kontaktlærer. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av universitetet

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med FYSIO2200 Forebygging, behandling, rehabilitering og habilitering - spesifikke pasient-/brukergrupper og MENDI2200 Folkehelse, fysisk aktivitet og bevegelse.