EPN

FYB1300 Kropp, bevegelse og aktivitet Emneplan

Engelsk emnenavn
Body, Movement and Activity
Studieprogram
Bachelorstudium i fysioterapi
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Kunnskap om kropp, bevegelse og aktivitet er sentralt i fysioterapi, og for å fremme aktivitet og deltakelse må fysioterapeuter kunne anvende og integrere kunnskap om kropp og bevegelse forankret i naturvitenskapelig og humanistiske kunnskapstradisjoner. Fysioterapeuter må kunne innhente kunnskap om menneskets kropp og evne til bevegelse og aktivitet gjennom bruk av kvantitative målinger og tolkning av disse. Fysioterapeuter må også kunne utvise varhet for kropp og bevegelse som kvalitative fenomener. Pedagogiske ferdigheter og evne til samhandling er kjernekompetanser i fysioterapi som i dette emnet anvendes i øvelsesveiledning og ved bruk av manuelle teknikker.

Fysioterapeuter må også ha grunnleggende kompetanse i å observere og samtale med barn og unge, for å forstå deres liv og hvordan arbeid med barn kan foregå i tverrprofesjonelt person- og familiesentrert arbeid. Temaet tydeliggjøres i det tverrfaglige undervisningsopplegget, INTER1100 «Den samme ungen - ulike arenaer», 1,5 stp. For mer informasjon, se: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne og INTER1100 har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse (INTER1100 ivaretar læringsutbyttebeskrivelser markert med to stjerner (**)) https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact:

Kunnskap

Studenten kan

 • redegjøre for ulike perspektiver på kropp og bevegelse
 • redegjøre for ulike teorier om motivasjon og mestring
 • redegjøre for bevegelsesutvikling gjennom livsløpet og beskrive ulike teoretiske forståelser
 • redegjøre for ulike teorier om motorisk læring og motorisk kontroll
 • beskrive standardiserte verktøy for å måle fysisk form og fysisk aktivitet, utviklet for ulike helsetilstander og aldersgrupper
 • beskrive hvilke strukturer som påvirkes ved bruk av ulike bløtvevsteknikker, forklare de fysiologiske mekanismene, og redegjøre for mulige kontraindikasjoner
 • redegjøre for ulike kroppssystemers potensial for treningsadaptasjon
 • gjøre rede for barn og unges oppvekstprosesser i et samfunn preget av sosialt og kulturelt mangfold **

Ferdigheter

Studenten kan

 • utarbeide en søkestrategi og gjennomføre et databasesøk basert på en valgt problemstilling relatert til aktivitet og trening, og dokumentere søkestrategien  
 • anvende standardiserte verktøy for kartlegging av bevegelsesutvikling og motoriske ferdigheter, utviklet for ulike helsetilstander og aldersgrupper
 • anvende treningslæreprinsipper i planlegging og gjennomføring av individuelt tilpassede øvelser for medstudenter/utøver, og begrunne en treningsplan
 • reflektere over egne bevegelseserfaringer i lys av kroppslige og kulturelle aspekter ved bevegelse
 • samhandle med medstudent i veiledning av aktiviteter og øvelser, og begrunne et relevant øvelsesopplegg og den pedagogiske tilnærmingen med utgangspunkt i en kasuistikk
 • utføre manuelle bløtvevsteknikker på medstudent og vise varhet og respekt i samhandlingen
 • anvende egen kropp på en hensiktsmessig måte i ulike arbeidsoppgaver, og tilpasse arbeidsteknikker og omgivelser
 • samhandle med studenter fra andre profesjonsutdanninger om relevante utfordringer i barn og unges hverdagsliv**
 • diskutere og reflektere over sin egen framtidige profesjonsrolle i et tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og deres foresatte**

Generell kompetanse

Studenten

 • kan beherske livreddende førstehjelp
 • har en forståelse av tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og familiene deres**
 • kan reflektere over praksis og dele erfaringer i samlæringsprosesser med medstudenter

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter selvstudier, seminar, gruppearbeid, ferdighetstrening, forelesninger og erfaringspraksis. Erfaringspraksis er lagt til ulike praksisarenaer.

I INTER1100 «Den samme ungen - ulike arenaer», inngår 2 seminardager, digitale kæringsressurser og samtale- og observasjonsoppgaver knyttet til tverrprofesjonelt gruppearbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse i undervisning som er angitt som «obligatorisk tilstedeværelse» i timeplanen (TP)
 • minimum 90 prosent tilstedeværelse i erfaringspraksis, omfang 10 dager
 • veiledning av medstudent, 5 økter à 45 minutter, basert på en tilpasset treningsplan Individuelt fagnotat med begrunnelse av treningsplanen og erfaring fra gjennomføringen, 1000 ord (+/-10 prosent). Fagnotatet er gjenstand for faglig vurdering.
 • kurs i livreddende førstehjelp innenfor siste år

Arbeidskrav i INTER1100: «Den samme ungen - ulike arenaer» 

 • Innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10 %. For å kunne skrive loggen, må studenten først ha deltatt på seminar over to dager.

Vurdering og eksamen

Individuell praktisk og muntlig eksamen, inntil 30 minutter

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to sensorer ved muntlig eksamen. Ekstern sensor vurderer minimum 15 prosent av studentene.

Emneoverlapp

4 studiepoeng overlapp med FYSIO1000, 6 studiepoeng overlapp med MENDI1000,1 studiepoeng overlapp med FYSIO1100 og MENDI1100, 5 studiepoeng overlapp med FYSIO1200 og MENDI1200, 5 studiepoeng overlapp med FYSIO1300 og 3 studiepoeng overlapp med MENDI1300.