EPN-V2

FYB1200 Anatomi og fysiologi - II Emneplan

Engelsk emnenavn
Anatomy and Physiology - II
Studieprogram
Bachelorstudium i fysioterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fysioterapeuter må kunne vurdere fysisk kapasitet, og planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak som har til hensikt å fremme fysisk form og fungering. Gjennomføring av disse oppgavene forutsetter kunnskap om kroppens normale fysiologiske prosesser i hvile og arbeid, og kunnskap om kroppens evne til adaptasjon, altså hvordan kroppen fysiologisk og strukturelt tilpasser seg ulike ytre stimuli og ulike typer belastning. I dette emnet vektlegges forholdet mellom struktur og funksjon i hjerte- og karsystemet, respirasjonssystemet og det endokrine systemet, og samspill mellom organsystemer samt kroppens evne til adaptasjon. 

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter:

Kunnskap

Studenten kan

 • beskrive anatomiske strukturer relatert til hjerte- og karsystemet og respirasjonssystemet
 • beskrive forholdet mellom struktur og funksjon i hjerte- og karsystemet og respirasjonssystemet, og redegjøre for interaksjon mellom systemene
 • beskrive mekanismer og funksjoner i fordøyelsessystemet og det endokrinesystemet
 • beskrive homeostatiske mekanismer og andre kontrollmekanismer som er sentrale i regulering av kroppsprosesser, og hvordan ulike kroppssystemer samarbeider for regulering av kroppens funksjoner       
 • redegjøre for tilhelingsmekanismer etter vevsskade      
 • redegjøre for mekanismer i kroppens temperaturregulering
 • redegjøre for energimetabolismen og basal ernæringsfysiologi
 • redegjøre for sentrale arbeidsfysiologiske testprinsipper
 • beskrive anatomiske og fysiologiske endringer gjennom livsløpet            

Ferdigheter

Studenten kan

 • forklare hvordan ernæring og fysisk aktivitet påvirker den fysiologiske energimetabolismen
 • forklare fysiologiske prosesser i hvile og fysisk aktivitet samt kroppens evne til adaptasjon ved ulike typer belastninger     

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter selvstudier, gruppearbeid, seminar, forelesninger og ferdighetstrening.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, kombinasjon av flervalgs- og fritekstoppgaver, 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Ekstern sensor deltar i utformingen av eksamensoppgaven.

Fritekstoppgave: En intern og en ekstern sensor vurderer minimum 15 prosent av besvarelsene. Øvrige besvarelser vurderes av interne sensorer. Flervalgsoppgave: Kvalitetssikres av intern sensor og vurderes automatisk.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis David Jahanlu

Emneoverlapp

1 studiepoeng overlapp med FYSIO1100 Anatomi og MENDI1100 Anatomi, og 9 studiepoeng overlapp med FYSIO1200 Fysiologi og MENDI1200 Fysiologi.