EPN

FYB1100 Anatomi og fysiologi - I Emneplan

Engelsk emnenavn
Anatomy and Physiology - I
Studieprogram
Bachelorstudium i fysioterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fysioterapeuter bruker kunnskap om kroppens oppbygning (anatomi) og funksjon i en rekke oppgaver. Kroppen er en funksjonell enhet, og struktur og funksjon påvirker hverandre ved at endring i struktur kan føre til endring i funksjon, og omvendt. Fysioterapeuter bruker denne kunnskapen om sammenheng mellom struktur og funksjon for eksempel i undersøkelse av muskelkraft. Nedsatt kraft kan være forårsaket av skade/sykdom i muskelvev og nervevev, og fysioterapeuten må kunne identifisere den strukturelle årsaken. Kunnskap om sammenheng mellom struktur og funksjon er derfor vesentlig i fysioterapeuters arbeid, og i dette emnet vektlegges teoretisk kunnskap om muskel- og skjelettsystemet og nervesystemet.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter (læringsutbytter merket med stjerne (*) vurderes i arbeidskrav):

Kunnskap

Studenten kan

  • forklare oppbygningen av menneskekroppens muskel- og skjelettsystem og nervesystem, og relasjoner mellom disse
  • redegjøre for sammenhengen mellom muskel- og skjelettsystemets struktur og funksjonelle egenskaper
  • redegjøre for sammenhengen mellom nervesystemets struktur og funksjonelle egenskaper
  • redegjøre for sanseorganenes oppbygning og funksjon
  • beskrive/identifisere underliggende strukturer og projeksjoner på overflaten av kroppen, samt beskrive fremgangsmåte for palpasjon 
  • redegjøre for anatomisk normalvariasjon i muskel- og skjelettsystemet
  • redegjøre for nociseptiv signaloverføring, moduleringsmekanismer og smerteprosessering i hjernen

Ferdigheter

Studenten kan

  • identifisere anatomiske strukturer i muskel- og skjelettsystemet og nervesystemet på anatomiske preparater*
  • anvende latinsk navn og benevning på muskler, ledd, ligamenter, nerver, stillinger, bevegelsesretninger, akser og plan

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter selvstudier, gruppearbeid, seminar, forelesninger og ferdighetstrening. I noen forelesninger vil undervisningsspråk være engelsk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

  • stasjonstest, inntil 30 minutter

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 15 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Lydia Ragan

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med FYSIO1100 Anatomi og MENDI1100 Anatomi.