EPN

FYB1050 Folkehelse og helseforvaltning Emneplan

Engelsk emnenavn
Public Health and Health Management
Studieprogram
Bachelorstudium i fysioterapi
Omfang
5 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk er engelsk. For norske studenter undervises temaet helseforvaltning på norsk.

Fellesemnet er utarbeidet for alle bachelorutdanningene ved Fakultetet for helsevitenskap som inngår i Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS). 

Emnet omfatter folkehelse og helseforvaltning. Folkehelse vektlegger hvordan helseutfordringer fordeler seg i befolkningen basert på årsakssammenhenger og risikofaktorer knyttet til helse, utdanning, arbeid og levekår, internasjonale føringer og forhold som påvirker sykdom, helse og livskvalitet i befolkningen på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, inkludert bærekraftmålene. Helseforvaltning vektlegger en grunnleggende forståelse av helsetjenestens organisering, relevant lovgivning, strategier og mål for forebyggende og helsefremmende arbeid i Norge. For internasjonale studenter vil fokus være den nordiske velferdsmodellen.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter:   

Kunnskap      

Studenten kan

  • beskrive og forklare faktorer som påvirker sykdom, helse og livskvalitet i grupper eller befolkningen som helhet   
  • beskrive det epidemiologiske og demografiske grunnlaget for folkehelsearbeid   
  • kan beskrive sosial ulikhet i helse og kjenner til nasjonale og globale konsekvenser av ulikhet  
  • beskrive helse -og sosialtjenestenes hensikt, organisering og koordinering  
  • kjenner til relevante lover og forskrifter for helse- og sosialtjenesten   
  • beskrive forholdet mellom arbeid, utdanning, sosial deltagelse, inkludering og opplevelse av helse    
  • beskrive bærekraftmålene og målenes betydning for folkehelsen

Ferdigheter  

Studenten kan  

  • reflektere over etiske utfordringer knyttet til folkehelsearbeid som har til hensikt å endre atferd   
  • finne, vurdere og henvise til helsefremmende og forebyggende strategier, organiseringer og tiltak i lys av bærekraftmålene  
  • reflektere over samers status som urfolk relatert til utforming av helse- og sosialtjenesten  

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids og undervisningsformene omfatter digitalt læreverk og digitale seminarer med veiledning. Emnet er organisert som omvendt undervisning. Digitalt læreverk vil bli gjort tilgjengelig for studenter på forhånd.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig flervalgeksamen, hjemme, inntil 45 minutter.

Eksamen er på engelsk, med unntak av helseforvaltning som er på norsk for norske studenter.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ ikke bestått

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor kontrollerer oppgavesettet, den interne sensoren kontrollerer besvarelsene.  

Emneoverlapp

BIOB1050, ERGOB1050, FARB1050, FYB1050, RAB1050, ORI1050, PMED1050, SYKK1050, SYKP1050; TAB1050 er 100 % overlappende.