epn-portlet

Emneplan forFOTOPRAK Redaksjonspraksis

Engelsk emnenavn
Internship period
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i fotojournalistikk
Omfang
30 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i fotojournalistikk
Emnehistorikk

Innledning

Tildeling av praksisplass forutsetter at alle tidligere semestre og eksamen(er) er bestått

Gjennom praksisperioden skal studentene få praktisk erfaring med selvstendig, fotojournalistisk arbeid i en redaksjon. De skal gjennom perioden utvikle evnen til kritisk evaluering av eget arbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav, men vi gjør oppmerksom på at bachelorstudiet i fotojournalistikk har i tillegg generelle progresjonsbestemmelser: Normalt må hvert studieår være bestått for at studentene skal kunne fortsette studiet i neste studieår.​

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om

 • redaksjonelt arbeid
 • samarbeidet og «lagspillet» i en redaksjon
 • å være fotojournalist/reporter i felt

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre research og bidra med ideer/saker i en redaksjon
 • kan løse forskjellige fotojournalistiske oppgaver i en redaksjon: nyhet, portrett, reportasje, nett og bildedesk
 • behersker redaksjonelle systemer
 • behersker kildekritiske utfordringer
 • kan evaluere eget og andres arbeid

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har utviklet sin fotojournalistiske selvstendighet ved arbeid i en redaksjon
 • har styrket sin forståelse for redaksjonelle prosesser
 • har styrket sin ansvarlighet i omgang med journalistiske kilder og andre medmennesker
 • har utviklet sin fag- og yrkesetikk

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene har praksis i et mediehus og deltar under veiledning i det daglige arbeidet i redaksjonen, med selvstendige oppgaver innen ulike fotojournalistiske områder og sjangere. Studentene forplikter seg til å ta den praksisplassen utdanningen stiller til rådighet. Praksisperioden varer hele 5. semester. Ved fravær som skyldes sykdom aksepteres inntil 20 prosent fravær.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

I løpet av praksisperioden skal studentene levere en midtveisrapport. I midtveisrapporten skal det inngå eksempler på eget fotojournalistisk arbeid med metoderapport. Rapporten skal inneholde eksempler på arbeid fra ulike sjangre og stoffområder etter nærmere anvisning fra faglærer. Etter at praksisperioden er avsluttet skal alle studentene delta i en obligatorisk praksisoppsummering med presentasjon for hele kullet. 

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne levere praksisrapport til vurdering. Studenten har inntil to forsøk på å få arbeidskravet godkjent. 

Frister oppgis i undervisningsplanen ved studiestart.

Ved fravær i løpet av praksisperioden som skyldes sykdom eller annen tvingende grunn, kan utdanningen i samarbeid med praksisstedet foreta en individuell vurdering for å avklare hvordan studenten skal få fullført sin praksis.

Vurdering og eksamen

Etter praksisperioden og obligatorisk praksisoppsummering skal studentene levere en praksisrapport der de evaluerer praksisperioden som helhet og egen innsats underveis. Praksisrapporten skal inneholde eksempler på eget fotojournalistisk arbeid med analyse og metoderapport av dette arbeidet fra studenten selv. Studentene skal også analysere relevante, oppståtte metodiske, etiske og/eller kildekritiske problemer og kommentere hvordan disse ble løst. Praksisrapporten bør være på minst fem sider, men ikke over åtte sider (skrifttype Times News Roman, linjeavstand 1,5). Vurderingen fra veileder i mediehuset og eventuelle andre vedlegg kommer i tillegg til denne sidenormen. 

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av praksisrapporten til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått / ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes en interne sensorer til sensurering av oppgavene. Et uttrekk på minimum 25 prosent av besvarelsene sensureres av en intern og en ekstern sensor. Karakterene på besvarelsene fra uttrekket skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.