epn-portlet

Emneplan forFOTO3000 Dokumentar utland

Engelsk emnenavn
International Documentary
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i fotojournalistikk
Omfang
30 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i fotojournalistikk
Emnehistorikk

Innledning

I arbeidet med dokumentarprosjektet skal studentene bygge videre på de ferdighetene de har tilegnet seg i løpet av studiet, ikke minst innen reportasjejournalistikk, idéarbeid, prosjektplanlegging, researchferdigheter og kildekritikk. Kurset og reportasjereisen må betraktes som en svenneprøve hvor sluttproduktet er studentens svennestykke. Gjennom arbeidet med dokumentarprosjektet skal studentene utvikle kunnskap og ferdigheter i å drive research og fotojournalistisk arbeid i internasjonalt og fremmed miljø. De skal sette seg inn i internasjonale forhold og tilegne seg kunnskap om spesifikke land og tema.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav, men vi gjør oppmerksom på at bachelorstudiet i fotojournalistikk har generelle progresjonsbestemmelser: Normalt må hvert studieår være bestått for at studentene skal kunne fortsette studiet i neste studieår.​

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om

 • metoder i feltarbeid i fremmede miljøer
 • ulike mediesystemer og variasjoner i retten til informasjon
 • globale klima- og miljøspørsmål
 • årsaker til og konsekvenser av krig og konflikt
 • migrasjon og urbanisering i historisk perspektiv

 

Ferdigheter

Studenten

 • behersker research og systematisk idéarbeid om globale forhold og utvalgte land
 • kan analysere og definere problemstillinger knyttet til arbeid i fremmede omgivelser
 • kan arbeide som fotojournalist under fremmede forhold
 • behersker kildekritiske utfordringer i ukjente miljøer
 • behersker utvikling av fortelling, komposisjon og dramaturgi for store dokumentarer til avis, magasiner, bok og nett
 • evner å reflektere over, analysere og redigere eget og andres fotojournalistiske arbeid
 • evner å samarbeide med utenlandske og egne studenter

 

Generell kompetanse

Studenten har

 • utviklet sin fotojournalistiske selvstendighet ved arbeid i ukjent miljø
 • styrket sin kommunikative kompetanse i forhold til grupper og individer i fremmed miljø
 • styrket sin ansvarlighet i omgang med journalistiske kilder og andre medmennesker
 • styrket sin forståelse for universelle menneskerettigheter

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bestå av forelesninger, individuelle oppgaver, gruppearbeid, gruppegjennomganger, selvstudium, feltarbeid, redigering og produksjon. Gruppearbeid er en viktig del av samlingene og inngår i arbeidskravene for emnet.

Arbeidet er inndelt i tre perioder:

 • teoretisk forkurs for å gjøre seg kjent med reisemålet

 • feltarbeid på ca 5-7 uker, enten individuelt eller sammen med andre studenter

 • redigering og produksjon av en større, sammensatt dokumentar i valgt medium

 

De tre periodene vil bestå av forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid, feltarbeid, redigering og produksjon. I utgangspunktet reiser studentene med veileder fra instituttet på felles feltarbeid til Sørøst-Asia, hvor de samarbeider med studenter og lærere fra lokale fotoskoler. Fastsatt reisemål kan legges til andre regioner i verden og er veiledet i felt av en lærer fra utdanningen. Det er også mulig å lage et individuelt feltarbeid. Feltarbeidet kan foregå i Norge. Studenter som velger individuelt feltarbeid må levere en større sammensatt reportasje som tematisk behandler overordnete globale problemstillinger og kan inkluderes i arbeidskravene i gruppearbeidet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene skal levere arbeidskrav i alle de tre periodene. Skriftlige arbeidskrav som ikke blir godkjent, kan omarbeides én gang og leveres til ny godkjenning til frist avtalt med faglærer. Fravær fra obligatorisk deltakelse som skyldes sykdom eller annen dokumentert tvingende grunn kompenseres med relevante skriftlige oppgaver etter avtale med faglærer. Arbeidskravene beskrives under hver enkelt periode.

 

Periode 1: Teoretisk forkurs:

 • utvikle reportasjeidé og prosjektskisse på engelsk og norsk
 • delta i gruppearbeid og undervisningen
 • gjennomføre to individuelle veiledningssamtaler med faglærer for å utvikle prosjektbeskrivelsen
 • levere prosjektbeskrivelse bestående av pitch, utdyping av og bakgrunn for  dokumentarprosjektet, fremdriftsplan, budsjett og liste med researchkilder

 

Periode 2: Feltarbeid

Studenter som velger å reise til fastsatt reisemål må:

 • delta i samlinger og samarbeid med internasjonale studenter og lærere 
 • delta i felles, obligatorisk workshop
 • lage en større dokumentar på valgfritt tema i valgt medium med refleksjonsnotat innenfor retningslinjer som beskrives av faglærer
 • gjennomføre to veiledningssamtaler med faglærer i løpet av feltarbeidet
 • delta i evalueringen av dokumentarprosjektene

 

Studenter som velger andre reisemål enn det fastsatte:

 • lage en større dokumentar over valgfritt tema i valgt medium med refleksjonsnotat innenfor retningslinjer som beskrives av faglærer
 • levere en midtveisrapport som består av et utvalg bilder og en skriftlig statusrapport for feltarbeidet
 • gjennomføre to veiledningssamtaler med faglærer i løpet av feltarbeidet

 

Periode 3: Redigering og produksjon (hjemme etter feltarbeid):

 • delta i redigeringsemnet og redigere eget og medstudenters reportasjemateriale
 • delta og bidra i arbeidet i egen presentasjonsgruppe
 • produsere en større, sammensatt dokumentar i valgt medium

 

Deltakelse på samlingsdagene er obligatorisk. Det er mulig å ha fem fraværsdager i løpet av emnet som helhet. Fravær må kompenseres ved relevante skriftlige oppgaver, uansett grunnen til fraværet.

Alle arbeidskravene i de tre periodene teoretisk forkurs, feltarbeid og redigering må være gjennomført og godkjent før studentene kan gå opp til avsluttende eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en mappe bestående av følgende:

 • Individuelt arbeid. Stillsfotografene skal levere en utgave av dokumentaren til nettet (multimedieproduksjon), en utgave til magasin-/bokproduksjon og en utgave til utstilling. Videofotografene leverer også tre utgaver av dokumentaren: nettet, dokumentarfilm og til utstilling. I tillegg skal det leveres et refleksjonsnotat på 4-6 sider, knyttet til oppgaven.
 • Gruppearbeid. Studentene vil bli organisert i tre presentasjonsgrupper: nett, magasin/bok og utstilling. Hver gruppe er ansvarlig for å presentere alle studentarbeidene. Studentkullet skal også ha en offentlig presentasjon av studentarbeidene.

Det individuelle arbeidet og gruppearbeidet vurderes samlet.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av individuelt arbeid til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det brukes intern og ekstern sensor på alle besvarelsene.