epn-portlet

Emneplan forFOTO2900 Fordypningsoppgave

Engelsk emnenavn
Semester Paper
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i fotojournalistikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i fotojournalistikk
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal lage en oppgave der de fordyper seg i et fotojournalistisk emne, som kan bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for fotojournalister og -studenter. Utviklingen av fordypningsoppgaven innledes med metodeinnføring og utarbeiding av prosjektbeskrivelse. 

Oppgavens tema velges fra fotojournalistikkens fagområde.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav, men vi gjør oppmerksom på at bachelorstudiet i fotojournalistikk har generelle progresjonsbestemmelser: Normalt må hvert studieår være bestått for at studentene skal kunne fortsette studiet i neste studieår.​

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

  • kunnskap om grunnleggende forskningsmetoder knyttet til journalistikk- og medieforskning
  • kunnskap om et fotojournalistfaglig emne som de ønsker å gå i dybden på

 

Ferdigheter

Studenten kan

  • begrunne hvorfor et emne er interessant
  • utvikle en problemstilling
  • velge relevant metode
  • gjennomføre en undersøkelse innen et valgt tema
  • diskutere relevans og gyldighet av egen undersøkelse og funn

 

Generell kompetanse

Studenten

  • har en reflekterende og kritisk holdning til vitenskapelig kunnskap
  • evner å gå i dybden og å strukturere et større materiale

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene skriver oppgaven individuelt eller to og to sammen. Studenten(e) leverer innen en bestemt frist inn søknad om å få godkjent prosjektbeskrivelse. Søknaden skal inneholde problemstillinger, metoder, kildegrunnlag og en tidsplan for arbeidet.

Søknaden avgjøres av instituttlederen eller av den instituttlederen bemyndiger. Det blir lagt vekt på at arbeidet kan gjennomføres innenfor den gitte tidsrammen. Veileder for fordypningsoppgaven skal normalt være en av instituttets lærere.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studenten(e) leverer, innen en bestemt frist, inn en prosjektskisse. Skissen skal beskrive problemstillinger, metoder, kildegrunnlag og en tidsplan for arbeidet. Skissen skal godkjennes av emneansvarlig eller oppnevnt veileder. Det blir lagt vekt på at arbeidet kan gjennomføres innenfor den gitte tidsrammen.

Ved ikke godkjent skisse, kan studenten levere en ny og forbedret utgave innen angitt frist. Ved sykdom eller annen dokumentert tvingende grunn kan det avtales egen frist med faglærer. Hvis studenten ikke overholder fristen som er gitt i kursplanen, eller fristen som er avtalt med faglærer, mister studenten retten til å gå opp til eksamen.

Vurdering og eksamen

Fordypningsoppgaven skal inneholde en redegjørelse for formål med arbeidet, problemstillinger og metodespørsmål, særlig valg og vurdering av kilder. Den skal ha en innholdsfortegnelse og en samlet kildeoversikt. Det kreves utførlige kildehenvisninger. Anonyme kilder kan bare brukes unntaksvis, etter samråd med veilederen, som også vurderer om prosjektet er meldepliktig til personvernombudet for forskning.

Resultatene av arbeidet legges fram i form av en skriftlig oppgave innen en fastsatt frist. Oppgaven bør være på minst 20 sider, men ikke over 30 sider. Dersom to skriver sammen, bør oppgaven være ca. 40 sider lang.

Studenter som har gyldig fravær eller ikke består ved ordinær eksamen, kan ved ny/utsatt eksamen levere en omarbeidet besvarelse. Studenter som ikkje består har da krav på veiledning.

Studenter som ønsker å forbedre karakteren, må levere en helt ny besvarelse basert på en ny problemstilling ved neste ordinære eksamen. Det gis ingen veiledning ved forbedring av karakteren.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. De som eventuelt jobber sammen om oppgaven, får én vurdering og samme karakter.

Sensorordning

Fordypningsoppgaven vurderes av en kommisjon som består av veilederen og en ekstern sensor.