epn-portlet

Emneplan forFOTO2200 Dokumentar Norge

Engelsk emnenavn
Documentary Norway
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i fotojournalistikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i fotojournalistikk
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom arbeidet med dokumentarprosjektet skal studentene vise at de har grunnleggende kunnskap om reportasjejournalistikk, og at de evner å utvikle idé, planlegge, gjennomføre og presentere et komplekst reportasjeprosjekt over tid.

Forkunnskapskrav

ingen forkunnskapskrav, men vi gjør oppmerksom på at bachelorstudiet i fotojournalistikk har generelle progresjonsbestemmelser: Normalt må hvert studieår være bestått for at studentene skal kunne fortsette studiet i neste studieår.​

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om

 • metoder for idéarbeid
 • metoder for research på et stort, selvstendig prosjekt
 • metoder for redigering av et stort bildemateriale
 • presentasjon av reportasje i dokumentarformatet

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjøre systematisk idé- og planarbeid for store reportasjer
 • arbeide metodisk med bilder og tekst (eller andre verbalkilder) på langvarige selvstendige prosjekter
 • redigere et stort materiale med bilder og mange verbalkilder
 • presentere store reportasjer i et relevant format
 • reflektere over metodiske, fortellermessige og etiske trekk ved eget arbeid

 

Generell kompetanse

Studenten har utviklet

 • selvstendighet i idéarbeid, research og planlegging av omfattende fotojournalistiske produksjoner
 • evne til å arbeide selvstendig som fotojournalist i ukjente miljøer over lang tid
 • evne til refleksjon over eget arbeid og forståelse for journalistisk yrkesetikk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bestå av forelesninger, individuelle oppgaver, gruppegjennomganger, selvstudium, feltarbeid, redigering og produksjon  

 

Arbeidet med dokumentaren er organisert i de tre periodene:

 • Teoretisk forkurs. Her skal studenten utvikle en reportasjeidé fram til en pitch og videre til en prosjektbeskrivelse.
 • Feltarbeid. Her arbeider studenten selvstendig med å samle opptak og informasjon til dokumentaren og tar kontakt med veileder etter behov.
 • Redigering og produksjon . Studenten samarbeider med medstudenter og veileder om redigering av egen og medstudenters dokumentar.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Emnet har følgende arbeidskrav:

 • Pitch - kort presentasjon av prosjektet i essens.
 • Prosjektbeskrivelse 3-5 sider
 • Minimum 3 uker feltarbeid
 • Deltakelse i felles samlinger i forarbeid- og redigeringsfasen.
 • Deltakelse i redigering av medstudenters dokumentarer etter anvisning fra faglærer.
 • En ferdig presentert dokumentar som nettdokumentar, selvstendig videodokumentar eller fotobok.
 • Et refleksjonsnotat knyttet til arbeidet med dokumentaren og relevant litteratur på 5-6 sider.

Deltakelse på samlingsdagene er obligatorisk. Gruppearbeid er en viktig del av samlingene og inngår i arbeidskravene for emnet. Det er mulig å ha to fraværsdag i løpet av emnet. Fravær kompenseres ved skriftlige tilleggsoppgaver, uansett grunnen til fraværet.

Studentene må få godkjent alle arbeidskrav for å kunne fremstille seg til eksamen. Ikke godkjent arbeidskrav kan omarbeides en gang og leveres til ny godkjenning til frist avtalt med faglærer

Vurdering og eksamen

Alle arbeidskravene må være gjennomført og godkjent før studentene kan gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen er en mappe bestående av tre deler:

 • Prosjektbeskrivelse 3-5 sider
 • En ferdig presentert dokumentar som nettdokumentar, selvstendig videodokumentar eller fotobok.
 • Et refleksjonsnotat knyttet til arbeidet med dokumentaren og relevant litteratur på 5-6 sider.

Eksamensbesvarelsen vurderes samlet.

Kandidater som ikke består eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen. Kandidatene kan levere omarbeidet versjon til ny vurdering én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer til sensurering av oppgavene. Et uttrekk på minimum 25 prosent av besvarelsene sensureres av en ekstern og en intern sensor. Karakterene på besvarelsene fra uttrekket skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.