epn-portlet

Emneplan forFOTO2000 Reportasje og videoportrett

Engelsk emnenavn
Picture Story and Videoportrait
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i fotojournalistikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i fotojournalistikk
Emnehistorikk

Innledning

Emnets fokus er fotojournalistisk reportasje og portrett som sjangre slik de er i bruk utenfor nyhetsjournalistikken. Studentene skaffe seg innsikt i de fotojournalistiske arbeidsmetodene som preger de ulike grenene av featurejournalistikken. Studentene skal videreutvikle sin evne til å arbeide som fotojournalist i redaksjon gjennom en praksisperiode.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav, men vi gjør oppmerksom på at bachelorstudiet i fotojournalistikk har generelle progresjonsbestemmelser:

Normalt må hvert studieår være bestått for at studentene skal kunne fortsette studiet i neste studieår.​

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om

 • sjangrene bildereportasje og portrett
 • flermedial fortellerteknikk og presentasjon
 • journalistikkens etiske grenser for fotografisk og verbal magasinjournalistikk
 • redaksjonelle funksjoner i regionale mediehus

Ferdigheter

Studenten

 • behersker idé - og planarbeid for reportasje og portrett
 • kan fotografere og redigere mindre journalistiske reportasjer og videoportrett
 • kan arbeide med verbaltekst og lyd
 • behersker presentasjonsformer
 • kan reflektere over metodiske, fortellermessige og etiske trekk ved flermediale produksjoner.
 • kan arbeide og samarbeide i redaksjon som fotojournalist

Generell kompetanse

Studenten har

 • utviklet et sjangerrepertoar, og dermed evne til både å skille mellom sjangre, respektere sjangre, og å utfordre sjangergrenser
 • utviklet selvstendighet i idearbeid, research og planlegging av kompleks fotojournalistisk produksjon
 • evnen til effektiv fotojournalistisk kommunikasjon
 • forståelse for journalistisk yrkesetikk
 • evner til samarbeid og mellommenneskelig kommunikasjon i en journalistisk kontekst

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til stor grad av studentaktiv læring. Studentene arbeider på følgende måter:

 • Seminarer og forelesninger i plenum - faste lærere og aktuelle gjesteforelesere.
 • Undervisning i grupper med gjennomgang av praktiske oppgaver.
 • Gruppearbeid med oppgavegjennomgang i plenum.
 • Individuell oppgaveløsning med tilbakemelding.
 • Hospiteringsperiode i et regionalt mediehus.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Fire obligatoriske oppgaver

Studentene skal gjennomføre tre individuelle, obligatoriske oppgaver der hovedproduktet er et medieprodukt. Hver oppgave inneholder, i tillegg til medieproduktet, deler som innebærer egne skriftlige og muntlige bidrag samt deltakelse i gruppearbeid, fellesundervisning og veiledning. Disse delene må også være godkjent for at oppgaven skal godkjennes.

Den fjerde obligatoriske oppgaven er en to ukers regionavishospitering etter henvisning fra faglærer. Oppgaven har tre deler. Ideutvikling, hospitering og rapport. Oppgaven innebærer obligatorisk deltakelse i redaksjonelt arbeid etter faglærers i form av to ukeverk. Oppgaven innebærer også obligatorisk deltakelse i gruppearbeid, fellesundervisning og veiledning. Alle delene må være godkjent for at oppgaven skal godkjennes.

Fravær fra obligatorisk deltakelse kompenseres etter avtale med faglærer.

Alle arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Ikke godkjent arbeidskrav kan omarbeides en gang og leveres til ny godkjenning til frist avtalt med faglærer.

Vurdering og eksamen

Tredagers hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen omfatter to deler:

 • En av de tre obligatoriske produksjonsoppgavene. Eksamensoppgaven angir hvilken oppgave som skal presenteres, og kandidaten har anledning til å gjøre endringer i denne under eksamen.
 • En drøftingsoppgave med omfang 5-8 sider.

Karakteren settes etter en samlet vurdering av de to eksamensdelene.

Kandidater som ikke består eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes en intern sensor på alle besvarelser. Et uttrekk på minimum 25 prosent av besvarelsene sensureres av en ekstern og en intern sensor. Karakterene på besvarelsene fra uttrekket skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.