epn-portlet

Emneplan forFOTO1200 Fotojournalistikk og nyhetsarbeid

Engelsk emnenavn
Photojournalism and News - Theory and Methods
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i fotojournalistikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i fotojournalistikk
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet fokuseres det på praktisk nyhetsjournalistikk. Studenten skal utvikle sine fotojournalistiske ferdigheter slik at de kan arbeide med de vanligste emnene innenfor fotojournalistikken. Emnet er starten på spesialiseringen i fotojournalistikk.

Forkunnskapskrav

JB1200 Innføring i journalistikk.

Bachelorstudiet i fotojournalistikk har i tillegg generelle progresjonsbestemmelser: Normalt må hvert studieår være bestått for at studentene skal kunne fortsette studiet i neste studieår.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om

 • fotojournalistiske metoder i nyhetsrapportering
 • dramaturgi og fortellerteknikk
 • fotohistorie
 • hvordan redaksjonen i et lokalt mediehus fungerer

Ferdigheter

Studenten kan:

 • avansert bruk av stillskamera til fotografering og videofilming
 • etterbehandling og arbeidsflyt for fotografier og video
 • visuell nyhetsrapportering
 • portrettfotografering

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeid som en del av en redaksjon
 • kan opptre profesjonelt i pakt med journalistisk etikk
 • kan reflektere kritisk over eget arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til stor grad av studentaktiv læring. Studentene arbeider på følgende måter:

 • seminarer og forelesninger i plenum - faste lærere og aktuelle gjesteforelesere
 • undervisning i grupper med gjennomgang av praktiske oppgaver
 • praktisk opplæring i journalistisk og fotojournalistisk metode
 • gruppearbeid med oppgavegjennomgang i plenum
 • individuell oppgaveløsning med tilbakemelding fra lærer og/eller medstudent

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene skal i løpet av emnet gjennomføre fire obligatoriske oppgaver: Nyhetsarbeid, video, portrett og produksjon/postproduksjon.

Oppgavene skal leveres til fristen, og studenten får tilbakemeldinger fra faglærer og medstudenter. Studenter som ikke leverer til fristen får ikke godkjent arbeidskravet. Ikke godkjent arbeidskrav kan omarbeides en gang og leveres til ny godkjenning til frist avtalt med faglærer.

Det er obligatorisk å delta i praktisk undervisning, introduksjonsforelesninger og gjennomganger i de fotojournalistiske emnene. Det er mulig å ha totalt fire fraværsdager fra de obligatoriske samlingene i emnet. Fravær, også det som skyldes sykdom, kompenseres etter avtale med faglærer.

Studentene må få godkjent alle arbeidskrav for å kunne fremstille seg til eksamen.

Alle leverte arbeidskrav blir en del av studentens mappe.

Vurdering og eksamen

Eksamenen er et refleksjonsnotat der studenten skal reflektere over en journalistfaglig problemstilling knyttet til pensum og arbeidet med arbeidskravene. Omfang 2-3 sider.

Kandidater som ikke består eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny og utsatt eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått- Ikke bestått.

Sensorordning

Intern sensor vurderer alle besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres av en ekstern og en intern sensor. Karakterene på besvarelsene fra uttrekket skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.