EPN

FKH3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Studieprogram
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Bacheloroppgaven er det avsluttende emnet i faglærerutdanning i design, kunst og håndverk. Den er et individuelt praktisk estetisk prosjekt med forankring i profesjonsfaget og har tilknytning til praksisfeltet. Studenten avgrenser et fagområde, setter opp problemstillinger, undersøker, analyserer samt drøfter og reflekterer over valgt tema. I bacheloroppgaven skal det anvendes vitenskapsteori og metode.

Forkunnskapskrav

Samtlige emner må være vurdert til godkjent for å kunne gå opp til avsluttende bacheloreksamen.  

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har gode fagkunnskaper innen design, kunst og håndverk
 • har kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder med relevans for fagområdet
 • viser profesjonsfaglig innsikt med et helhetlig perspektiv slik at gode løsninger blir valgt
 • har kunnskap om tilgjengelig litteratur samt pågående forskning og utvikling relevant for problemstillingen
 • kan anvende gammel og ny kunnskap til ny viten og praktiske, helhetlige løsninger

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende vitenskapelig metoder og teorier i forskning og utviklingsarbeid
 • utføre en profesjonsfaglig oppgave med en praktisk og forskningsmessig problemstilling, på en selvstendig og systematisk måte
 • definere problemstilling, omfang og prosjektmål og planlegge framdrift
 • beherske egnede metoder og verktøy
 • benytte relevant faglig teori og litteratur på en korrekt måte
 • beskrive oppgaven, analysere resultater og drøfte seg fram til en konklusjon
 • beherske planlegging og gjennomføring av prosjekt
 • viser selvstendighet og initiativ, kreativitet og innovasjon
 • vurdere løsninger i en livsløps-/ miljømessig, samfunnsmessig og profesjonsfaglig sammenheng
 • analysere og kvalitetssikrer resultatene og viser evne til refleksjon

Generell kompetanse

Studenten

 • begrunner, gjennomfører, vurderer og dokumenterer et faglig utviklingsarbeid knyttet til praksis i  formgiving, kunst og håndverk
 • viser selvstendighet, initiativ, kreativitet og innovasjon  
 • vurderer profesjonsfaglige løsninger i en livsløps-/ miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk sammenheng
 • analyserer og kvalitetssikrer resultatene og viser evne til refleksjon

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektarbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Prosjektarbeid hvor det skriftlige har et omfang på ca. 6000 ord.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

To sensorer, hvor minst en sensor er ekstern.