EPN

FKH3200 Profesjonsfag 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
Study of professions 3
Studieprogram
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
Omfang
5 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Profesjonsfag danner den lærerfaglige plattformen i studiet. Profesjonsfag 3 omfatter studier i fagdidaktikk, og sammenhengen mellom fagfeltet design, kunst og håndverk, fagdidaktikk og praksisopplæring. Profesjonsfag 3 fokuserer på faglærerens arbeid i videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskapskrav

Bestått alle emner og praksisopplæring fra 2. studieår.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte - definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om estetiske teorier
 • har kunnskap om design og designprosesser
 • har kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder med relevans for fagområdet
 • har kunnskap om innovasjon, entreprenørskap og entreprenørielle metoder
 • har kunnskap om konsum, bærekraft og miljøproblematikk i et fagdidaktisk perspektiv
 • har kunnskap om hvordan virkemidler brukes i visuelt språk og hvordan ungdom og voksne kan bruke og påvirkes av visuelle budskap
 • har kunnskap om reformer og læreplaner og undervisningsplanlegging knyttet til arbeidet i videregående skole, folkehøgskole og andre voksenpedagogiske arenaer

Ferdigheter

Studenten

 • kan tilrettelegge undervisning, veilede og vurdere elever i utvikling av visuell kompetanse
 • kan anvende læreplaner og tilpasse mål til ulik undervisning og elevers læreforutsetninger
 • kan anvende vitenskapelig metoder og teorier i forskning og utviklingsarbeid
 • kan anvende entreprenørskap og entreprenørielle metoder
 • kan reflekterer over og drøfte konsum, bærekraft og miljøproblematikk i et fagdidaktisk perspektiv
 • kan utforme lokale arbeidsplaner og oppgavetekster

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til analytisk refleksjon over og drøfting av egen undervisningspraksis ut fra læreplaner og skolens verdigrunnlag
 • kan reflektere over betydningen av visuell og materiell kultur i et utdanningsperspektiv
 • har evne til å tilrettelegge, undervise, lede og vurdere læringsprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, selvstudium og ulike former for gruppearbeid. Bacheloroppgaven er forankret i profesjonsfaget. Profesjonsfaget integreres i verkstedsperiodene. Arbeidsmåtene omfatter øvelse i ulike veilednings- og vurderingsformer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen:

Profesjonsfaglig/fagdidaktisk refleksjon inngår i kompetanseområdene i emnet FKH3000. Refleksjon presenteres og drøftes i plenum.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen

Det kreves minimum 80 prosent frammøte i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er obligatorisk krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse.

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over to dager etter praksisopplæringen. Oppgaven skal være knyttet til praksis. Omfang: ca.1500-1700 ord 

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). Ekstern sensor kan anvendes. 

Emneansvarlig