EPN

FKH3004 Trykk og design Emneplan

Engelsk emnenavn
Print and design
Studieprogram
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet trykk og design skal gi studentene en bred teoretisk og praktisk forståelse av trykk og design i ulike design og læringsprosesser. Det inkluderer arbeid i to- og tredimensjonale uttrykk, hvor arbeid med visuelle virkemidler, form og funksjon og kritisk refleksjon står sentralt. Undervisningen sees i sammenheng med profesjonsfaget og praksisopplæringen. 

Anbefalte forkunnskaper

Bestått alle tidligere emner i programmet og praksisopplæring fra 2. studieår. 

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik: 

Kunnskap 

Studenten 

 • har bred kunnskap om visuelle virkemidler, form, funksjon og uttrykk innen trykk og design 
 • har bred kunnskap om materialer, redskaper og teknikker som er knyttet til arbeid med trykk og design i opplæringen  
 • har kunnskap om samtidens visuelle uttrykk og kan bruke dette som referanse for skapende arbeid 
 • har kunnskap om utforskende, kreative og systematiske metoder innen to- og tredimensjonal uttrykk  
 • kjenner til innovasjon, forskning og utviklingsarbeid innen trykk og design 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan reflektere, drøfte, anvende og vurdere faglig kunnskap på teoretiske og praktisk-estetiske problemstillinger 
 • kan utforske og vurdere samspillet mellom materialer, redskaper og teknikker i praktisk arbeid, innen tradisjon og nyskaping 
 • kan definere og utføre et FoU-arbeid innen trykk og design 
 • kan bruke digitale medier til innhenting av kunnskap og som kreativt utforskende verktøy i designprosesser 
 • kan anvende og reflektere overfagdidaktisk kunnskap samt erfaring fra praksis som grunnlag for skapende arbeid og undervisning 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan inspirere, motivere og veilede i kreative og utforskende arbeidsformer 
 • kan gjøre rede for sentrale metoder og tilnærmingsmåter for innhenting av kunnskap innen trykk og design 
 • har innsikt i redskapsbruk, materialbruk og produksjon i et bærekraftig perspektiv ut fra helse, miljø og sikkerhet 
 • kan drøfte og vurdere feltet design, kunst og håndverk som grunnlag for mulige yrkesvalg for elever 

Arbeids- og undervisningsformer

.Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, selvstudium og gruppearbeid. Arbeidsmåtene omfatter også opplæring i ulike veilednings- og vurderingsformer underveis. Skapende arbeid foregår på verkstedene og det legges vekt på en utforskende arbeidsmetode. 

Alle sentrale aspekter i emnet behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskraav

Vurdering og eksamen

Individuell mappeeksamen som inkluderer: 

 • Materialutprøvinger.

 • Ferdigstilt praktisk skapende arbeid.

 • Skriftlig del. Omfang på 2000-2500 ord.

Eksamensresultat kan påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). Ekstern sensor kan anvendes. 

Emneansvarlig

Universitetslektor Gitte Skjønneberg

Emneoverlapp

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot FKH3000.