EPN

FKH3003 Maleri Emneplan

Engelsk emnenavn
Painting
Studieprogram
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet maleri skal gi studentene en bred teoretisk og praktisk forståelse av maleri i skapende prosesser og læringsprosesser. Fokus settes på forskjellige todimensjonale uttrykk innen maling, farge og komposisjon, gjennom teori og praksis. Det inkluderer arbeid der visuelle virkemidler, meningsinnhold og uttrykk står sentralt. Emnet er tilrettelagt for arbeid med egne uttrykk, ytringer, kritisk tenkning og vurdering. Undervisningen sees i sammenheng med profesjonsfaget og praksisopplæringen. Emnet er tilrettelagt for internasjonal utveksling. 

Anbefalte forkunnskaper

Bestått alle tidligere emner i programmet og praksisopplæring fra 2. studieår. 

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten 

 • har bred kunnskap om visuelle virkemidler og visuell kommunikasjon gjennom maleri  
 • har bred kunnskap om materialer, redskaper og teknikker som er knyttet til arbeid med maleri i opplæringen  
 • har kunnskap om samtidens visuelle uttrykk og kan bruke dette som referanse for eget skapende arbeid 
 • har kunnskap om ulike sytematiske, utforskende og kreative metoder innen skapende arbeid  
 • har kjennskap til innovasjon, forskning og utviklingsarbeid innen maleri 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan reflektere, drøfte, anvende og vurdere faglig kunnskap på teoretiske og praktisk-estetiske problemstillinger 
 • kan utforske og vurdere samspillet mellom materialer, redskaper og teknikker i praktisk arbeid, innen tradisjon og nyskaping 
 • kan definere og utføre et FoU-arbeid innen maleri 
 • kan anvende og reflektere over fagdidaktisk kunnskap samt erfaring fra praksis som grunnlag for skapende arbeid og undervisning 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan inspirere, motivere og veilede i kreative og utforskende arbeidsformer 
 • kan gjøre rede for sentrale metoder og tilnærmingsmåter for innhenting av kunnskap innen maleri 
 • har innsikt i redskapsbruk, materialbruk og produksjon i et bærekraftig perspektiv ut fra helse, miljø og sikkerhet 
 • kan drøfte og vurdere feltet design, kunst og håndverk som grunnlag for mulige yrkesvalg for elever 

Arbeids- og undervisningsformer

Alle sentrale aspekter i emnet behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid. 

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, selvstudium og ulike former for gruppearbeid. Arbeidsmåtene omfatter også opplæring i ulike veilednings- og vurderingsformer underveis. Skapende arbeid foregår på verkstedene og det legges vekt på en utforskende arbeidsmetode. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen. 

Arbeidskrav: 

Presentasjon av prosjektplan

 • dokumentasjon av studioarbeid: skisser, tegninger, malerier
 • en muntlig presentasjon

Vurdering og eksamen

Eksamen innen emnet er en prosjektoppgave innen selvvalgt tema. 

Prosjektoppgaven består av følgende krav: 

 • Avgrensning av prosjekt med problemstilling. 
 • Skriftlig del der fagteori, profesjonsforankring og metodebeskrivelse inngår. Omfang: 2000-2500 ord.
 • Undersøkelser og ferdigstilt praktisk skapende arbeid. 

Eksamensresultat kan påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F 

Sensorordning

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). Ekstern sensor kan anvendes. 

Emneansvarlig

Ingeborg Stana

Professor i kunst ved Institutt for estetiske fag

Emneoverlapp

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot FKH3000.