EPN

FKH2200 Profesjonsfag 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional Subjects 2
Studieprogram
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
Omfang
25 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Profesjonsfag danner den lærerfaglige plattformen i studiet. Profesjonsfag 2 omfatter studier i pedagogikk og fagdidaktikk, og sammenhengen mellom fagfeltet design, kunst og håndverk, pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. Profesjonsfag 2 fokuserer på faglærerens arbeid i grunnskole.

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskapskrav

Bestått FKH1200 Profesjonsfag 1 eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik:

Kunnskap

Fagdidaktikk

Studenten

 • har kunnskap om fagfeltets potensiale for utvikling av bærekraftige holdninger i et samfunnsetisk perspektiv
 • har kunnskap om forholdet mellom læreplaner og undervisningspraksis samt teorier som problematiserer fagfeltets iboende kompleksitet
 • har kunnskap om gjeldende, relevante læreplaner i grunnopplæringen
 • har kunnskap om framveksten av fagdidaktisk forskning på fagfeltet med tilhørende variasjoner i valg av metoder og drøftingsperspektiv
 • har fagdidaktisk profesjonskunnskap med storbyen som kontekst
 • har kunnskap om den samiske kulturens posisjon og kompleksitet i fagfeltet

Pedagogikk

Studenten

 • har kjennskap til hvordan sentrale ideer og verdier gjennom historien har påvirket oppfatningen av oppdragelse og opplæring
 • har kunnskap om prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige situasjoner; sosiale og emosjonelle vansker
 • har kunnskap om hvordan skolen kan bidra til livsmestring og resiliens hos barn og unge
 • har kunnskap om elevers rettigheter; samiske barn og ungdoms rett til opplæring ut fra opplæringsloven og gjeldende læreplaner
 • har kunnskap om pedagogisk utviklings- og prosjektarbeid; metoder, problemformulering og forskningsetikk

Ferdigheter

Fagdidaktikk

Studenten

 • kan reflektere over ulike fagdidaktiske posisjoner i et historisk perspektiv
 • kan analysere og drøfte forholdet mellom læreplaners intensjon og gjennomført undervisning med referanse til relevant teori
 • kan reflektere over undervisning innen fagfeltet med et bærekraftig perspektiv på demokrati, samhandling, dannelse og etikk
 • kan reflektere over samfunnets behov for kompetanse innen fagfeltet i et framtidsperspektiv
 • kan anvende kunnskap om urfolks kulturer, med vekt på det samiske

Pedagogikk

Studenten

 • kan legge til rette for et inkluderende læringsmiljø tilpasset elevers behov og læreforutsetninger
 • kan sammen med kolleger og aktuelle eksterne samarbeidspartnere og gi relevant omsorg og hjelp til barn og unge i konflikt og krise
 • har forutsetning for å delta i pedagogisk prosjekt- og utviklingsarbeid
 • kan drøfte aktuelle forskningsetiske utfordringer

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til analytisk refleksjon over egen undervisningspraksis ut fra gjeldende læreplan, skolens verdigrunnlag og overordnede mål
 • kjenner til nyere forskning på fagfeltet
 • kan vurdere og fornye egen profesjonspraksis
 • kan stimulere til forståelse av demokrati og til demokratisk deltakelse og treffe etisk begrunnede verdivalg

Innhold

Arbeids- og undervisningsformer

Alle sentrale aspekter ved emneområdene behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid. Arbeidsformer veksler mellom forelesninger, ulike former for gruppe- og prosjektarbeid, praksis i skolen og selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Skriftlig gruppeoppgave i pedagogikk (ca. 2500-3500 ord). Studenter som ikke kan gjennomføre prosjektet på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ,har anledning til å erstatte gruppeprosjektet med en individuell prosjektoppgave (ca. 1500 til 2000 ord).
 • Muntlig presentasjon av pedagogikk-prosjektoppgaven i smågrupper.
 • En tverrprofesjonell oppgave, Inter1200, i samarbeid med studenter ved andre studier.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er todelt:

1. Individuell skriftlig hjemmeeksamen over to dager

Fagdidaktikk: Er knyttet til praksisopplæringen. Oppgaven skal ha et omfang på ca. 1500 til 2000 ord. Teller 40 prosent av sluttkarakter.

2. Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager

Pedagogikk: Oppgaven skal ha et omfang på ca. 2200 til 3000 ord. Teller 60 prosent av sluttkarakter.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

1. Individuell skriftlig hjemmeeksamen over to dager

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). Ekstern sensor kan anvendes. 

2. Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). Ekstern sensor kan anvendes. 

Emneoverlapp

Emnet overlapper 15 studiepoeng med ZPED2 Pedagogikk 2, og eksamensdelen i Pedagogikk er ekvivalent med eksamen i ZPED2.