EPN

FKH2100 Kunst- og designhistorie 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Art and Design History 2
Studieprogram
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
Omfang
5 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I andre studieår får studenten en videreføring av kunnskap og forståelse innenfor kunst- og designhistorie og kunstformidling. Kunst- og designhistorie 2 og museumspraksis sees i sammenheng.

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskapskrav

Bestått alle emner og første praksisperiode fra 1. studieår.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de viktigste strømningene i kunst- og designhistorien fra 1900 fram til i dag
 • har grundig kunnskap om noen utvalgte hovedverk i kunst- og designhistorien
 • har kunnskap om problemstillinger knyttet til miljø innenfor kunst, arkitektur- og designfeltet  
 • har kunnskap om teknologiens innvirkning på den visuelle og materielle kulturen
 • har kunnskap om problemstillinger knyttet til kjønn og flerkulturelle perspektiv

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre en selvstendig analyse av verk innenfor kunst, arkitektur og design
 • kan bruke faget i tema- og prosjektarbeid
 • kan bruke egnet pedagogisk verktøy i visuell og muntlig formidling av kunst- og designhistorie
 • kan bruke relevant faglitteratur og relevante faguttrykk i skriftlig og muntlig kommunikasjon med ulike målgrupper

Generelle kompetanse

Studenten:

 • kan bruke ulike digitale søkeverktøy til å finne relevante kilder til oppgaver og prosjektarbeid
 • kan vise faglighet i formidling av nyere kunst- og designhistorie til elever på museer og i det offentlige rom
 • kan reflektere over kunst- og designhistorie i tverrfaglig arbeid i skolen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i kunst og designhistorie 2 foregår som forelesninger, seminarer, omvisninger og praksis. Undervisningen vil ikke dekke alle områder av pensum.

Det forventes at studenten arbeider selvstendig med pensum og deltar aktivt i undervisning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • planlegging og gjennomføring av et formidlings- og verkstedsopplegg for skolebarn i museer. Det skal fremlegges skriftlig undervisningsmateriell som grunnlag for opplegget.

Vurdering og eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen, over to dager om et selvvalgt verk innenfor oppgitt tema (ca. 1500-1700 ord).

Eksamen kan påklages.

Fravær - ikke bestått

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). Ekstern sensor kan anvendes.