EPN

FKH2003 Grafikk og digitale medier Emneplan

Engelsk emnenavn
Printmaking and digital media
Studieprogram
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet Grafikk og digitale medier bygger videre på praktisk estetiske ferdigheter studenten har tilegnet seg i foregående emner, og gir en innføring i ulike grafiske teknikker, og egnede digitale programvarer.  

Emnet  gir et innblikk i ulike grafiske uttrykk innenfor høytrykk, dyptrykk og plantrykk, samt  innsikt i grafikkens historie. 

Digitale medier vil bli brukt både som forberedelse til grafiske bildeuttrykk, og som selvstendig uttrykksform.  

Anbefalte forkunnskaper

For bachelorstudentene: Bestått alle emner i 1.år faglærer i kunst, design og håndverk inkludert praksisopplæring fra 1. studieår eller tilsvarende emner fra andre faglærerstudier. 

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik: 

Kunnskap 

Studenten 

 • har grunnleggende kunnskap om grafiske uttrykksformer 

 • har innsikt i ulike digitale programvarer  

 • har kunnskap om relevante materialer, teknikker og redskaper, og vedlikehold av disse.

Ferdigheter

Studenten  

 • skal kunne benytte, relevante materialer, redskaper og teknikker innenfor høytrykk, dyptrykk og plantrykk.   

 • skal kunne bruke digitale medier i forberedelse til grafiske uttrykksformer, og som selvstendig  digitalt uttrykk 

 • skal kunne beskrive en estetisk prosess gjennom hensiktsmessig layout. 

 • skal kunne benytte relevant teori i forhold til eget skapende arbeid

Generelle kompetanse  

Studenten ​​

 • kan tilrettelegge for undervisning i grafikk og digitale medier 

 • kan vurdere sammenhenger mellom materialer, helse og ressursbruk i et økologisk perspektiv 

Innhold

Emnet strekker seg over om lag seks uker, og har følgende innhold: 

Innføring i: 

 • ulike grafisk teknikker. 

 • tegning som utgangspunkt for grafiske uttrykk.

 • digital forberedelse til grafikk. 

 • grafisk layout. 

Arbeids- og undervisningsformer

I emnet benyttes arbeidsformer som forelesninger, demonstrasjoner, gruppe- og individuelt verkstedsarbeid. 

Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring og utvikling, og at studenten selv innhenter relevant fagstoff ut over pensum.  

Det benyttes varierte arbeids- og undervisningsformer, for å ivareta vekselspillet mellom skapende handling og teoretisk forståelse, samt gjennomgående fagdidaktiske refleksjoner. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studenten kan ikke ha mer enn 20% fravær i emnet.  

Vurdering og eksamen

Kravet om tilstedeværelse må være innfridd før studenten kan fremstille seg til eksamen.  

Eksamensoppgave - individuell mappeeksamen

Eksamensoppgaven består av et praktisk-estetisk arbeid og en skriftlig komponent. Det praktisk-estetiske arbeidet tar utgangspunkt i et gitt tema innen emnets innhold. Den skriftlige delen skal dokumentere studentens faglige refleksjonsnivå og har et omfang på 2000-2500 ord, og bygger på den praktiske komponenten. 

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått 

Sensorordning

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.  

Ekstern sensor brukes jevnlig. 

Opptakskrav

Ved ledig kapasitet kan emnet tilbys som enkeltemneopptak. Tilbud gis kun ved ledig plasser.

Opptakskrav: Minst 60 studiepoeng i kunstfaglig/pedagogisk utdanning på universitets- eller høgskolenivå.

Emneansvarlig

Universitetslektor Hildegunn Solbø 

Emneoverlapp

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot FKH2000 Kunst og håndverk 2.