EPN

FKH1200 Profesjonsfag 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Study of professions 1
Studieprogram
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Profesjonsfag danner den lærerfaglige plattformen i studiet. Profesjonsfag 1 omfatter studier i pedagogikk og fagdidaktikk, og sammenhengen mellom fagfeltet design, kunst og håndverk, pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. Profesjonsfag 1 fokuserer på faglærerens arbeid i grunnskole.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik:

Kunnskap

Fagdidaktikk

Studenten

 • har kunnskap om fagets historie og legitimering i grunnskolen
 • har kunnskap om læreplaner, teori og praksis i grunnskolen
 • har kunnskap om fagfeltets bredde og utvikling av bærekraftige holdninger til materiell og visuell kultur i et tverrfaglig perspektiv
 • har kunnskap om barn og unges visuelle språk, utvikling og dannelse
 • har kunnskap om fagdidaktisk teori med relevans for grunnskolens allmenndannende oppdrag

Pedagogikk

Studenten

 • har kunnskap om klasseledelse og betydningen av å skape et motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • har kunnskap om ulike perspektiver på lærerprofesjonen og relasjonen elev/lærer
 • har innsikt i ulike teorier om læring, lek og kreative prosesser
 • kjenner til ulike perspektiver på og ulike vilkår for barn og unges oppvekst, identitetsutvikling og danning
 • har kunnskap om ungdomskulturer og skolen som flerkulturell møteplass
 • kjenner til skolens verdigrunnlag og sentrale styringsdokumenter for opplæring

Ferdigheter

Fagdidaktikk

Studenten

 • kan reflektere over betydningen av motivasjon og ledelse i arbeid med Kunst og håndverk
 • kan planlegge undervisning og reflektere over valg og konkretisering av lærestoff med utgangspunkt i gjeldende læreplaner for grunnskolen
 • kan reflektere over forholdet mellom fagteori, læreplaner, undervisningspraksis og barn og unges skapende arbeid
 • kan arbeide systematisk og anvende ulike metoder i refleksjon over eget skapende arbeid
 • kan begrunne og reflektere over vurdering med basis i oppgaveformulering og forventning på ulike trinn

Pedagogikk

Studenten

 • kan motivere og veilede elever i arbeidet med å nå læringsmål
 • kan planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over eget undervisningsarbeid
 • kan samarbeide med kolleger om tilrettelegging av undervisning
 • kan gjøre rede for noen etiske problemstillinger knyttet til lærerprofesjonen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over aktuell fagdidaktisk problematikk og teori
 • kan bruke digitale medier som læringsverktøy og læringsarena
 • kan reflektere over og følge opp relevante HMS-tiltak knyttet til fagområder, materialer og verksteder
 • kan diskutere og reflektere over verdien av kulturelt mangfold
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig og delta i faglige diskusjoner
 • kan drøfte etiske problemstillinger som oppstår i skolehverdagen
 • kan delta i og reflektere over tverrprofesjonelt samarbeid med studenter fra ulike profesjonsstudier (Interact)

Arbeids- og undervisningsformer

Alle sentrale aspekter ved emneområdene behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid.

Sentrale problemstillinger tematiseres fra ulike perspektiver i løpet av studiet.  Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, ulike former for gruppe-/prosjektarbeid og selvstudium. Arbeidsmåtene omfatter øvelse i ulike vurderings- og veiledningsformer underveis.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • En fagdidaktisk oppgave knyttet til fagfeltet.
 • En tverrprofesjonell oppgave, Inter1100, i samarbeid med studenter ved andre studieretninger
 • En muntlig presentasjon i grupper over et pedagogisk tema.
 • En muntlig grupperapport knyttet til praksis i grunnskolen.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen

Det kreves minimum 80 prosent frammøte med deltakelse i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse:

Vurdering og eksamen

Eksamen i profesjonsfaget er delt i to. En eksamen for fagdidaktiske emner og en for pedagogiske emner.

 1. Fagdidaktiske emner: individuell skriftlig hjemmeeksamen over to dager knyttet til praksisopplæringen, se egen emneplan for praksisopplæring (ca. 1500-1700 ord).  Teller 40 prosent av sluttkarakter.
 2. Pedagogiske emner: individuell skriftlig hjemmeeksamen over fem dager (ca. 2000-2500 ord). Teller 60 prosent av sluttkarakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Karakterskala fra A til F.

Sensorordning

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene) på begge eksamener. Ekstern sensor kan anvendes.