EPN

FKH1004 Digitale verktøy og medier Emneplan

Engelsk emnenavn
Digital tools and media
Studieprogram
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
Omfang
5 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler grunnleggende problemstillinger knyttet til digitale medier slik det kommer til uttrykk i skoleverkets læreplaner. Dette omfatter å opparbeide innsikt i fagets egenart og tilegne seg erfaring med ulike digitale verktøy, medier og programvare. Det legges vekt på øve opp evnen til å formidle og bruke fagspråk i eget arbeid og i undervisning. Fagdidaktikk inngår i emnet. I tillegg er emnet også nært knyttet til de øvrige emnene på studiet. 

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik: 

Kunnskap 

Studenten 

 • har basiskunnskap om digitale verktøy, medier og aktuell programvare 
 • har kunnskap om systematiske, utforskende og kreative prosesser i arbeid med digitale medier og verktøy 
 • har kunnskap om innhenting av digital informasjon, formidling og veiledning  
 • har kjennskap til opphavsrettslige forhold i visuelle og digitale medier  

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan anvende egnede digitale verktøy i eget skapende arbeid 
 • kan dokumentere, reflektere over og formidle egen prosess 
 • kan finne fram til relevant faglitteratur og anvende fagspråk i arbeidet med digitale medier 
 • kan bruke digitale medier i skapende arbeid og formidling 
 • kan reflektere rundt etiske og HMS utfordringer i arbeid med digitale medier 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen fagområdet og slik bidra til utvikling av god praksis
 • kan kritisk vurdere ulike ytringer, meningsinnhold og kommunikasjon gjennom digitale medier og verktøy  
 • har kommunikasjonskompetanse og kan bruke fagterminologi både skriftlig og muntlig 

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet i emnet skal sikre et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praktisk erfaring, pedagogisk og didaktisk refleksjon. Emnet må ses i sammenheng med praksisopplæringen og undervisningen i profesjonsfaget. Alle sentrale aspekter behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid. 

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, ulike former for veiledning, faglige diskusjoner, gruppearbeid og selvstudium.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Obligatorisk tilstedeværelse og aktiviteter må være innfridd og være vurdert til godkjent før studenten kan  framstille seg til eksamen.  

 • Dokumentasjon av praktisk/teoretisk arbeid presentert og faglig drøftet i plenum. 
 • Minimum 80% deltagelse i obligatorisk undervisning 

Vurdering og eksamen

Individuell mappeeksamen som inkluderer: 

 • Skriftlig del der fagteori og profesjonsforankring inngår. Omfang på 1000-1500 ord. 

 • Ferdigstilt praktisk skapende arbeid med dokumentert prosess.

Eksamensresultat kan påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Bestått - Ikke bestått  

Sensorordning

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). Ekstern sensor kan anvendes. 

Emneansvarlig

Universitetslektor Kari Saasen Strand

Emneoverlapp

Emnet overlapper 5 studiepoeng mot FKH1000.