EPN

FKH1002 Tegning Emneplan

Engelsk emnenavn
Drawing
Studieprogram
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet handler om å gjøre seg kjent med grunnleggende problemstillinger knyttet til skapende arbeid slik det kommer til uttrykk i skoleverkets læreplaner. Dette omfatter å opparbeide innsikt i fagets egenart og tilegne seg erfaring med ulike teknikker, materialer og redskaper. Det legges vekt på å øve opp evnen i frihåndstegning fra observasjon, til å formidle og bruke fagspråk i eget arbeid og i undervisning. Fagdidaktikk inngår i emnet. I tillegg er emnet også nært knyttet til de øvrige emnene på studiet.  

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik: 

Kunnskap 

Studenten 

 • har kunnskap om materialer, teknikker og redskaper innen tegning 
 • har grunnleggende kunnskap om ulike visuelle virkemidler  
 • har kunnskap om kreative prosesser, og fagteori 
 • har kunnskap om etikk, bærekraft og HMS relevant for arbeid med tegning  
 • har innsikt i forskning og utviklingsarbeid som er relevant innen kunst og håndverk i skole og samfunn 
 • har kunnskap om ulike kulturelle særpreg og samtidsuttrykk

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan arbeide utforskende, kreativt og systematisk i en skapende prosess 
 • kan utvikle en idé, anvende visuelle virkemidler og gjennomføre en prosess fram til ferdig produkt 
 • kan anvende egnede teknikker, materiale og redskaper i visuelle uttrykk og kommunikasjon  
 • kan dokumentere, reflektere over og formidle egen utøvende prosess 
 • kan finne relevant faglitteratur og anvende fagspråk i arbeidet med tegning 
 • kan reflektere over og diskutere ulike kulturuttrykk og etikk knyttet til skapende arbeid 
 • kan reflektere rundt HMS utfordringer i verksteder 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • har kjennskap til relevante etiske problemstillinger for fagområdet
 • har evne til og viser interesse for ulike visuelle ytringer, meningsinnhold og faglig egenutvikling innen tegning 
 • har kommunikasjonskompetanse og kan bruke fagterminologi både skriftlig og muntlig 
 • har generell verkstedkompetanse knyttet til tegning 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er i hovedsak verkstedbasert. Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, demonstrasjoner, øvelser og oppgaver i materialet, samt ulike former for gruppearbeid og selvstudium. Arbeidsmåtene omfatter også øvelse i ulike vurderings- og veiledningsformer underveis.

Emnet bygger på et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praktisk erfaring, pedagogisk og didaktisk refleksjon. Emnet gir innføring i materialkunnskap og utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Fagteori i emnet legger vekt på forståelse for og anvendelse av begreper, grunnleggende teorier og analysemodeller som er relevant for fagområdet. Alle sentrale aspekter i emnet behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid.

Emnet må ses i sammenheng med praksisopplæringen og undervisningen i profesjonsfaget. Det fagdidaktiske perspektivet reiser viktige spørsmål om skolens faglige innhold, fagets egenart og fagets begrunnelse som skolefag. Et vesentlig spørsmål er hvilke forutsetninger og rammebetingelser som er nødvendige for et godt læringsmiljø og for å utvikle skapende potensialer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen. 

 • Presentasjon av tema innen material og miljølære 
 • Dokumentasjon av praktisk/teoretisk arbeid presentert og faglig drøftet i plenum
 • Minimum 80% deltagelse i obligatorisk undervisning 

Vurdering og eksamen

Individuell mappeeksamen som inkluderer: 

 • Skisser, material- og teknikkutprøvinger  
 • Ferdigstilt praktisk skapende arbeid 
 • Skriftlig del der fagteori, profesjonsforankring og helse, miljø og sikkerhet (HMS) inngår Omfang på 2000-2500 ord 

Eksamensresultat kan påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakter A-F

Sensorordning

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). Ekstern sensor kan anvendes. 

Emneansvarlig

Ingeborg Stana

Professor i kunst ved Institutt for estetiske fag

Emneoverlapp

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot FKH1000.