EPN-V2

FK3300 Fordypning i praktisk-metodisk aktivitetslære Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialisation in Practical-didactical Teaching
Studieprogram
Bachelorstudium: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Innholdet i dette emnet har to hovedformål: For det første skal studenten skal få muligheten til å fordype seg i et selvvalgt aktivitetsområde og utvikle dybdeforståelse for praktisk-metodiske forhold som er avgjørende for undervisning og læring innenfor aktivitetsområdet.. For det andre skal studenten få muligheter til å utvikle egen undervisningspraksis gjennom studentstyrt undervisning, under veiledning av faglærer og medstudenter. Innholdet i emnet er koblet til praksis i skolen i gjeldende semester.

Studentene kan velge mellom hovedemnene (1) friluftsliv, svømming og livberging, eller (2) bevegelsesaktiviteter inne og ute.

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har dybdekunnskap innenfor et selvvalgt aktivitsområde
 • kan integrere kunnskap fra fagdidaktikk og basisfag for å begrunne egne valg i formidling av lek, idrett, dans, friluftsliv og nye alternative bevegelsesaktiviteter

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke passende didaktiske modeller og undervisningsprinsipper og reflektere rundt deres sterke og svake sider i forhold til undervisning i valgt emne
 • kan legge til rette for, lede og veilede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter innen salaktivitet og dans, friluftsliv, svømming og livberging eller uteaktiviteter
 • kan undervise ulike treningsmetoder og grunnleggende ferdigheter innen salaktivitet, friluftsliv, svømming og livberging eller uteaktiviteter
 • kan analysere læreplaner i kroppsøving og idrettsfag og begrunne valg av mål, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer med utgangspunkt i fagdidaktisk teori, basisfagteori og praksis i grunnskolen og videregående opplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning i kroppsøving og idrettsfag ut fra lovverk, gjeldende læreplaner og profesjonsetiske krav
 • kan legge til rette for kroppslig aktivitet i gode læringsmiljø for barn, unge og voksne med vekt på opplevelse, mestring, samhandling og kommunikasjon
 • kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Arbeids- og undervisningsformer

I dette emnet vil det være mye veiledet studentstyrt undervisning, men også noe lærerstyrt undervisning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • 80 % deltakelse i praktisk-metodisk aktivitetslære.
 • 80 % deltakelse i seminarer.
 • Individuell fagtekst (1500 ord +/-10%) knyttet til valgt aktivitetsområde.
 • Godkjent studentundervisning individuelt eller i grupper på maksimalt 4 studenter for resten av klassen. Omfanget varierer med størrelse på gruppe. Det er også krav om godkjent planarbeid innlevert på forhånd og oppmøte på veiledning.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deleksamener:

Deleksamen 1

Individuell praktisk-metodisk eksamen med muntlig del. Omfang på ca. 30 min. Øktplaner med faglige begrunnelser leveres to dager før eksamen

Deleksamen 2

Muntlig presentasjon individuelt eller i grupper på maksimalt 4 studenter med individuell vurdering. Omfang ca. 45 minutter.

Ny/utsatt eksamen

Foregår som ordinær eksamen. Deleksamen 2 kan gjennomføres individuelt. Ved gyldig fravær eller ikke bestått resultat må kun den aktuelle eksamensdelen tas opp igjen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter for bestått, og F for ikke bestått. Deleksamen 1 utgjør 51 % og deleksamen 2 utgjør 49 % av samlet karakter for emnet. Begge deler må være bestått for å få karakter.

Sensorordning

Deleksamen 1: To interne sensorer.

Deleksamen 2: To interne sensorer.

En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.