EPN

FK3100 Profesjonsutvikling Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional Development
Studieprogram
Bachelorstudium: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Skolen som en fellesarena har stor betydning. Elevenes utvikling i skolen er en viktig del av samfunnets utvikling, og skolen er i et aktivt samspill med samfunnet rundt. Lærernes kjerneoppgave er å fremme elvenes læring og utvikling. Dette krever også at læreren utvikler seg både profesjonelt og personlig. Derfor er lærerens profesjonelle utvikling hovedfokus i dette emnet. Dette er viktig for å være i stand til å møte et samfunn i stadig forandring, mestre utfordringer dette medfører og hjelpe barn og unge i vanskelige livssituasjoner. Å kunne orientere seg i et komplekst samfunn og gjøre informerte valg, krever god problemløsningsevne og kritisk refleksjonsevne på forskjellige nivåer. Sentralt står det å møte ulike problemstillinger, caser og scenarier fra skolehverdagen og øve seg på å analysere og løse slike problemstillinger selvstendig og sammen med andre. I undervisning skal det utforskes hva hver enkelt student kan gjøre for å utvikle seg profesjonelt og personlig til å bli en bedre lærer. 

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om profesjonsetiske retningslinjer som regulerer kroppsøvingslæreres arbeid
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn, gjeldende lovverk og barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har kunnskap om klasseledelse og samarbeid med kolleger, elever, foresatte og eksterne instanser
 • har kunnskap om pedagogisk entreprenørskap som grunnlag for skole- og fagutvikling
 • har kunnskap om skole- og kroppsøvingshistorie
 • har forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap om å undervise i dans, svømming og livberging i kroppsøvingsfaget
 • har kunnskap om legitimering av svømmeundervisning som en viktig del av kroppsøvingsfaget

Ferdigheter

Studenten 

 • kan identifisere mulige tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep og etablere samarbeid med relevante faginstanser og kunne iverksette nødvendige tiltak
 • kan gjennom god klasseledelse legge til rette for elevenes motivasjon, læring og utvikling
 • kan inspirere til og legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon i skolen generelt og kroppsøving spesielt
 • kan eksperimentere med ulike danseformer og skape dansekomposisjoner
 • kan undervise i svømming og livredning i kroppsøvingsfaget i tråd med læreplanen
 • kan svømme en lengre distanse basert på egen målsetning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på et reflektert og faglig grunnlag etablere og være i dialog med elevene og deres foresatte om elevenes faglige, kulturelle, personlige og sosiale læring og utvikling
 • kan kommunisere og analysere profesjonsetiske dilemmaer og utfordringer både med foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • kan gjøre rede for lærerrollens utvikling og utfordringer læreren står overfor i et mangfoldig og internasjonalisert samfunn
 • har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv, sitt fag og sin profesjon gjennom kollegialt samarbeid og samhandling med eksterne aktører
 • kan stimulere til forståelse av demokrati og til demokratisk deltakelse og treffe begrunnede verdivalg
 • kan reflektere rundt egen erfaring og undervisningserfaring i dans skriftlig og muntlig

Innhold

 • Profesjonell utvikling
 • Case-studier
 • Svømming og livberging
 • Dans

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil veksles mellom lærerstyrte og studentstyrt undervisningsformer. Studentene skal motiveres til å ta ansvar for sin egen og andres utvikling og læring. Studentene skal arbeide individuelt, i par og i små og større grupper. Studentene skal skriftlig reflektere over prosessarbeidet og sin egen rolle som lærer i dans og lek. I dans skal studentene jobbe med skapende arbeid individuelt og i gruppe.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • 80 % deltakelse i praktisk-metodisk aktivitetslære.
 • 80 % deltakelse i seminarer. 
 • Øktplan for gjennomført undervisningopplegg i svømmeundervisning av medstudenter.
 • Utviklingsvideo av egenferdighet i svømming (ca. 5-10 minutter): fokus på egenutvikling ved å filme i oppstarten av svømmeundervisningen og slutten. 
 • Video av danseforestilling og logg som knytter forestillingen til relevant faglitteratur. 
 • Gjennomført livredningsprøve utendørs.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen uten forberedelsestid, ca. 30 minutter.

Ny/utsatt eksamen

Gjennomføres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter for bestått, og F for ikke bestått.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.